Změny v integrovaných projektech ITI Olomoucké aglomerace

Posuzování změn v integrovaných projektech naplňujících strategii ITI OA probíhá obdobným způsobem jako u ostatních projektů v rámci standardních výzev. Podstatné změny se vždy řídí definicí podstatných změn v jednotlivých řídících dokumentech relevantních programů.

Z důvodu snížení administrativní zátěže příjemců při realizaci integrovaných projektů se vyjma ŘO OP VVV ruší povinnost příjemce dokládat spolu se žádostí o změnu integrovaného projektu vyjádření nositele ITI (ŘV nebo manažera).

Žadatel/příjemce dokládá jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření nositele ITI OA u změn popsaných níže (dle příslušeného operačního programu). Nositel ITI OA vydává vyjádření k podstatné změně na následujícím formuláři: Šablona Žádost o změnu integrovaného projektu.

Vyjádření nositele ITI k žádosti o změnu integrovaného projektu

Žadatel/příjemce ve formuláři vyplní příslušné identifikační údaje a parametry změny, vč. zdůvodnění. Návrh změny žadatel/příjemce zašle ke konzultaci na příslušného tematického manažera (např. elektronicky emailem) min. 10 pracovních dnů před jednáním Řídicího výboru ITI OA. Po vzájemném odsouhlasení zašle žadatel/příjemce nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním Řídicího výboru ITI OA naskenovaný formulář s podpisem oprávněné osoby e-mailem na příslušného tematického koordinátora. Následně doručí originál do 5 pracovních dnů od jeho odeslání e-mailem jedním z následujících způsobů:

 1. fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (Magistrát města Olomouce, odbor dotačních projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo
 2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo,
 3. prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního zástupce předkladatele, ID: kazbzri

Nositel ITI OA žádost o změnu integrovaného projektu posoudí a v případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

 1. zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt
 2. zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu
 3. prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
 4. snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,

vydá žadateli/příjemci vyjádření Řídicího výboru ITI OA. Upozorňujeme žadatele/příjemce, že jednání ŘV ITI se konají přibližně jednou měsíčně. Termíny jednání Řídicího výboru ITI OA jsou uvedeny zde. 

Nositel ITI OA nemůže žadateli/příjemci garantovat projednání žádosti o změnu v integrovaném projektu na ŘV ITI OA v případě, že bude doručena elektronicky (s podpisem oprávněné osoby) ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před zasedáním ŘV ITI OA, a případně, že nebude v dostatečném předstihu konzultována s nositelem ITI (min. 10 pracovních dnů před jednáním ŘV ITI OA). 

V případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

 1. snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
 2. snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
 3. mění (urychluje) finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),
 4. zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 5. zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

stanovil řídicí orgán OP VVV ve své řídicí dokumentaci, že žadatel/příjemce za této situace dokládá namísto „vyjádření Řídicího výboru ITI OA k žádosti o změnu integrovaného projektu“ jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího výboru ITI“.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace