Integrovaná územní investice

Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investments - dále jen "ITI") představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen "ESIF").

Počet těchto ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020:

  • pražská-středočeská
  • brněnská
  • ostravská
  • plzeňská
  • hradecko-pardubická
  • ústecko-chomutovská aglomerace
  • olomoucká

Metropolitní oblasti jsou identifikovány jako ty, které mají nejsilnější potenciál růstu. Jejich růst je tedy potřeba podpořit prostřednictvím intervencí do oblastí, které by měly být katalyzátorem dalšího rozvoje, a proto se v rámci ITI předpokládá převážně realizace větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešená území.

Financování strategií je řešeno z programů ESIF a jejich povinného kofinancování (integrované strategie ale mohou být doplněny dalšími finančními zdroji). Integrované strategie mohou čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu (EFRR), Operačního programu Doprava (FS, EFRR), Operačního programu Životní prostředí (FS, EFRR), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR, ESF) a Operačního programu Zaměstnanost (ESF) a Operačního programu Praha – pól růstu (EFRR).

V rámci integrovaných přístupů je uplatněn princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování a řízení. Na základě principu partnerství se v souladu se zpracovanou Strategií integrují jednotlivé projekty tak, aby realizací ITI jako celku došlo k výraznějšímu kvalitativnímu posunu v rozvoji dané lokality. Třetí úrovní integrovanosti je potom zapojení širšího spektra finančních zdrojů nutných k realizaci stanovených opatření (zejména financování z více operačních programů, případně také zdrojů soukromých či jiných forem financování).

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě analýzy pojmenuje problémy a potřeby dané metropolitní oblasti a definuje jejich řešení prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU (s ohledem na obsah navržených prioritních os programů ESIF). Z hlediska svého vzniku a struktury se výrazně neliší od jiných strategických plánovacích dokumentů, spíše je doplněna o specifika popsaná v dalších kapitolách.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace