Postup pro podání žádosti přes ITI - výzkum a vývoj

Žadatel, který se uchází o dotace a připravuje integrovaný projekt, se musí orientovat ve výzvě nositele ITI a ve výzvě řídicího orgánu. Výzva řídicího orgánu nastavuje pravidla pro podání žádosti, výzva nositele ITI je může v některých bodech blíže specifikovat.  Projektový záměr podaný do výzvy nositele musí být totožný s plnou verzí žádosti o dotaci (jsou povoleny dvě výjimky: v plné verzi žádosti oproti projektovému záměru je povoleno snížit požadovanou výši způsobilých výdajů a navýšit hodnoty indikátorů).

Výzvy řídicího orgánu:

Výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI - ukončena

Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI - ukončena

Výzva č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II 

Výzvy nositele ITI:

Výzva nositele ITI č. 9: Předaplikační výzkum - ukončena

Výzva nositele ITI č. 13: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - ukončena

Výzva nositele ITI č. 35: Předaplikační výzkum  - ukončena 

Harmonogram výzev:

V případě zůstatkové alokace bude v roce 2018 vyhlášena doplňková výzva na Předaplikační výzkum a Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Nositel ITI také vyjednává s ŘO OP VVV o zpřístupnění II. vlny finanční alokace ve výši čtvrt miliardy korun.

Postup podání žádostí v rámci ITI:

  1. Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP VVV
  2. Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzvy uveřejněny na webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a webových stránkách www.dotaceeu.cz  
  3. Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr), žadatel se řídí výzvou nositele ITI (informace, které nejsou specifikována ve výzvě nositele, vycházejí z výzvy ŘO)
  4. Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI
  5. Jednání Řídicího výboru ITI – Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií 
  6. Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OP VVV v IS KP14+ - upozorňujeme, že vyjádření Řídicího výboru je povinnou přílohou k žádosti o podporu a původní projektový záměr musí být totožný s informacemi uvedenými v žádosti o podporu předložené v IS KP14+
  7. Hodnocení žádostí v MS2014+ probíhá Zprostředkujícím subjektem ITI OA - hodnotící kritéria, dle kterých bude žádost posuzována, jsou zveřejněna na webových stránkách OP VVV http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ŘO. Zprostředkující subjekt je primárním konzultačním místem výzev Řídicího orgánu OP VVV.

Semináře/prezentace ze seminářů:

14.3.2017 Prezentace k proběhlému semináři (výzkum a vývoj)

Aktuality:

27.9.2017 V nových výzvách ITI je 377 milionů pro vědu a dopravu

12.5.2017 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - termín vyhlášení výzvy

22.2.2017 Dnes byly vyhlášeny další výzvy ITI v OPZ a OP VVV

Kontakty:

Nositel ITI (výzva nositele): Ondřej Lakomý, 721 740 460

Zprostředkující subjekt ITI (výzva ŘO): Jana Římská 731 662 574

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace