Podporovatelná opatření

SC1 - Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce

 • Specifický cíl 1.1
  Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních zařízení
  • Opatření 1.1.1:
   Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
  • Opatření 1.1.2:
   Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • Opatření 1.1.3:
   Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol
  • Opatření 1.1.4:
   Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení
 • Specifický cíl 1.2
  Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
  • Opatření 1.2.1:
   Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce
  • Opatření 1.2.2:
   Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů
 • Specifický cíl 1.3
  Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů
  • Opatření 1.3.1:
   Poradenství pro malé a střední podniky
 • Specifický cíl 1.4
  Rozvoj infrastruktury pro podnikání
  • Opatření 1.4.1:
   Revitalizace brownfieldů

SC2 - Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky

 • Specifický cíl 2.1
  Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci
  • Opatření 2.1.1:
   Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Specifický cíl 2.2
  Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci aglomerace
  • Opatření 2.2.1:
   Výstavba a rozvoj věděcko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu
 • Specifický cíl 2.3
  Zvýšení inovační výkonnosti místních podniků
  • Opatření 2.3.1:
   Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích

SC3 - Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života

 • Specifický cíl 3.1
  Zlepšení mobility v rámci aglomerace
  • Opatření 3.1.1:
   Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti
  • Opatření 3.1.2:
   Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Opatření 3.1.3:
   Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
  • Opatření 3.1.4:
   Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
  • Opatření 3.1.5:
   Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
  • Opatření 3.1.6:
   Zvyšování bezpečnosti v dopravě
  • Opatření 3.1.7:
   Pořízení vozidel pro přepravu osob
 • Specifický cíl 3.2
  Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady
  • Opatření 3.2.1:
   Předcházení vzniku odpadů
  • Opatření 3.2.2:
   Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • Specifický cíl 3.3
  Podpora regionálních dominant
  • Opatření 3.3.1:
   Rozvoj kulturního dědictví

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace