Postup pro podání žádosti přes ITI - infrastruktura

Žadatel, který se uchází o dotace a připravuje integrovaný projekt, se musí orientovat ve výzvě nositele ITI, výzvě Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) a ve výzvě řídicího orgánu (ŘO) IROP.

  • výzva řídicího orgánu a její přílohy je pro žadatele závazná a vymezuje společně s Integrovanou strategií ITI Olomoucké aglomerace prostor, ve kterém se pohybuje nositel a ZS ITI ve svých výzvách pro konečné žadatele
  • výzva nositele a ZS ITI může výzvu ŘO omezit dle aktivit uvedených ve Strategii ITI Olomoucké aglomerace, v žádném případě ji nesmí rozšířit
  • žadatel se při přípravě projektového záměru a projektové žádosti řídí především dokumentací, která je součástí výzvy ŘO, dále se musí řídit parametry výzvy nositele ITI při přípravě projektového záměru a parametry výzvy ZS ITI při přípravě plné verze žádosti. Dokumentaci ŘO tvoří obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy.
  • výzvy řídicího orgánu jsou koncipovány jako průběžné, v návaznosti na tyto výzvy vyhlašuje výzvy pro konečné žadatele nositel ITI OA (pro sběr projektových záměrů) a Zprostředkující subjekt ITI OA (pro příjem plných verzí projektových žádostí)

Projektový záměr podaný do výzvy nositele musí být totožný s plnou verzí žádosti o dotaci podanou do výzvy ZS ITI v těchto oblastech: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů nesmí být nižší než v projektovém záměru a zároveň výše dotace z EU v žádosti nepřevyšuje částku uvedenou v projektovém záměru.

Postup podání žádostí přes ITI:

1.Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) IROP pro nositele a ZS ITI

2.Vyhlášení výzvy nositele ITI OA

3.Vyhlášení výzvy ZS ITI OA

4.Podání projektového záměru do výzvy nositele ITI - http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit, nový projektový záměr v příslušném opatření, konzultovat a finalizovat v souladu s výzvou nositele)

5.Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI

6.Jednání Řídicího výboru ITI – Vydání Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

7.Podání žádosti o dotaci do výzvy ZS ITI OA  v ISKP14+, vyjádření o souladu je povinnou přílohou. Projektové žádosti hodnotí Zprostředkující subjekt ITI (hodnocení formálních  náležitostí a přijatelnosti, , věcné hodnocení) a CRR (závěrečné ověření způsobilosti, analýza rizik, ex-ante kontrola)-

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své projektové záměry před finalizací v systému http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ s nositelem ITI a žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit, způsobilost výdajů atd. Dle potřeby doporučujeme konzultaci i s pobočkou CRR (např. v oblasti veřejných zakázek).

Semináře/prezentace ze seminářů:

Prezentace k proběhlému semináři 6.3.2017 (cyklodoprava, bezpečnost, mateřské školy)

Alternativní odkaz:

Všechny výše uvedené výzvy nositele a ZS ITI OA jsou rovněž zveřejněny na webu Strukturální fondy – IROP v sekci Integrované výzvy - Olomoucká aglomerace:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy/Integrovane-vyzvy-ITI/Olomoucka-aglomerace

Kontakty:

Nositel ITI:

Ing. Aleš Martinec, manažer ITI: tel.: 588 488 686, mobil: 721 472 431, e-mail: [email protected]

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.: tel.: 588 488 688, mobil: 733 610 534, e-mail: [email protected]

Bc. Petr Kolář: tel.: 588 488 689, mobil: 731 695 760, e-mail: [email protected]

 

ZS ITI:

Ing. Božena Nerušilová: 731 662 572, e-mail: [email protected]

Ing. Jana Římská: 731 662 574, e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace