Často kladené dotazy

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Položte svůj dotaz prostřednictvím emailu:  [email protected]  a my Vám odpovíme. V případě, že by Vás dotaz mohl být užitečný i pro další uživatele, odpověď uveřejníme.

Co to je ITI?

ITI je specifický nástroj, díky kterému lze získat dotaci prostřednictvím operačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Nejedná se tedy o další operační program, ale pouze o prostředek k získání dotace.

Integrované – ITI řeší klíčové investice a propojuje investiční prostředky ze šesti operačních programů ESIF

Teritoriální (územní) – ITI koncentruje prostředky do projektů v rámci Olomoucké aglomerace

Investice – ITI umožňuje městům a kraji spolurozhodovat o nejdůležitějších investicích podle dohodnutého investičního plánu

 

Může integrovaný nástroj ITI financovat něco jiného, než co podporují operační programy v ČR?

Ne. ITI umožňuje průřezově čerpat finanční prostředky z vybraných prioritních os operačních programů ESIF. Toto čerpání je podmíněno vymezením území a tématy ve strategii, které zároveň musí naplňovat cíle definované v jednotlivých operačních programech. ITI tedy podporuje, na základě zpracované strategie, jen vybrané specifické cíle daných operačních programů. Součástí strategie jsou také integrované aktivity, které prozatím nemají finanční podporu pro ITI, o jejich začlenění mezi podporovatelná opatření se bude jednat v roce 2018.

Ve zkratce: Co není podpořeno přímo z operačních programů, nemůže být podpořeno ani z ITI.

 

Proč čerpat dotaci přes ITI?

Olomoucká aglomerace má díky ITI na období 2014 – 2020 zarezervovány finanční prostředky ve výši 4,7 mld. Kč. Projekty předložené do výzvy pro integrované nástroje, narozdíl od projektů do individuální výzvy, soutěží jen s projekty v rámci Olomoucké aglomerace, což významně zvyšuje šanci úspěchu.

 

Jak můžu čerpat přes ITI

Pro čerpání dotace prostřednictvím ITI je nezbytné dodržet tento postup:

  1. Mám projektový záměr.
  2. Projekt musí být v souladu s daným operačním programem i se strategií ITI Olomoucké aglomerace. Soulad se strategií s Vámi prokonzultují tematičtí koordinátoři. Své projektové záměry (formulář ke stažení) a dotazy posílejte na email [email protected].
  3. Po vyhlášení příslušné výzvy pro ITI zašle žadatel vyplněný projektový záměr (šablona bude zveřejněna) na nositele ITI. Následně bude pozván na jednání pracovní skupiny, kde představí svůj projekt. Řídicí výbor ITI vydá Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se strategií ITI Olomoucké aglomerace, které je povinnou přílohou projektové žádosti v systému MS2014+. !!! Projektový záměr projednaný na řídicím výboru ITI musí být shodný s projektovou žádostí v MS2014+ !!!
  4. Žadatel založí žádost v systému MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/), řádně vyplní a zfinalizuje. Po odeslání žádosti přebírá projektovou žádost zprostředkující subjekt nositele ITI, který bude dále komunikovat prostřednictvím interních depeší.

 

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpoví tematičtí koordinátoři:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace