Pracovní skupiny

Pracovní skupiny pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

 • Jednací řád pracovních skupin (Řídicím výborem ITI schválen 26. 9. 2016; aktualizován 24. 2. 2021)
 • Statut pracovních skupin (Řídicím výborem ITI schválen 16. 1. 2019)

  V rámci realizace strategie došlo ke změně rozdělení pracovních skupin ze tří na šest, tato změna nastala z důvodu potřeby užšího tematického zaměření pracovních skupin, tím také došlo ke snížení počtu členů, které zajistí pružnější a efektivnější řešení úkolů. Strategické cíle reflektují následující pracovní skupiny:

  SC 1 - Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce:

  SC 2 - Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky:

  SC 3 - Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí:

  Řídicí výbor ITI OA pro realizaci strategie na svém 3. zasedání dne 26. 9. 2016 schválil následující složení pracovních skupin (ŘV ITI 10.4.2017 upravil složení pracovních skupin) - jedná se o členy pracovních skupin s hlasovacím právem: 

  Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ

   

  Nominace za instituci

  Jméno, funkce

  1.

  St. m. Olomouc

  doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora

  (PhDr. Hana Fantová, vedoucí Odboru školství – náhradník)

  2.

  St. m. Prostějov

  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora

  (Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MMPv – náhradník)

  3.

  St. m. Přerov

  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora

  4.

  Zástupce malých a středních měst

  Bc. Jiří Urbášek, DiS., zástupce vedoucího Odboru kultury, školství a sportu města Uničova

  5.

  KÚOK

  Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí Odboru školství, sportu a kultury

  6.

  UPOL

  Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení strategie a kvality UP

  7.

  Národní institut

  pro další vzdělávání

  Dagmar Sobotková, metodik pro vzdělávání, koordinátor Centra podpory v projektu SRP, Konzultant MAP II

  8.

  Zástupce za podnikatelský sektor

  Mgr. Jitka Janečková Moťková., zástupce KHK OK

  Pracovní skupina 2: ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE

   

  Nominace za instituci

  Jméno, funkce

  1.

  St. m. Olomouc

  Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí Odboru strategie a řízení

  (Mgr. Dušan Struna, vedoucí Oddělení strategického rozvoje - náhradník)

  2.

  St. m. Prostějov

  RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora

  (Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí Odboru sociálních věcí MMPv – náhradník)

  3.

  St. m. Přerov

  Bc. Radek Kuchta, vedoucí oddělení personálního MMPr

  4.

  Zástupce malých a středních měst

  Kateřina Hojgrová, referent datového centra a Smart City město Hranice 

  5.

  KÚOK

  Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje

  6.

  UPOL

  Mgr. Petra Jungová, LL.M., vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  7.

  Úřad práce České republiky

  Ing. Jiří Šabata, krajská pobočka – ČLEN ŘV ITI

  8.

  Svaz průmyslu a dopravy

  Mgr. Richard Koubek, regionální manažer

  9.

  Krajská hospodářská komora OK

  Mgr. Jitka Janečková Moťková., zástupce KHK OK

  10.

  Czechinvest

  Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka krajské pobočky 

  Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM

   

  Nominace za instituci

  Jméno, funkce

  1.

  St. m. Olomouc

  Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora, náměstek primátora - ČLEN ŘV ITI

  (Ing. Radovan Sítek, vedoucí Odboru evropských projektů MMOl– náhradník)

  2.

  St. m. Prostějov

  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA, tajemnice magistrátu

  (Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MMPy - náhradník)

  3.

  St. m. Přerov

  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., člen Rady města Přerova, vědecký pracovník Univerzity Palackého v Olomouci

  4.

  Zástupce malých a středních měst

  Mgr. Miroslav Raindl, zastupitel, město Hranice

  5.

  KÚOK

  Ing. Radek Dosoudil, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje

  6.

  UPOL

  doc. Ph.Dr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení strategie a kvality UP

  7.

  Czechinvest

  Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka krajské pobočky

  8.

  Olomoucký klastr inovací

  Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.

  9.

  ICOK

  PhDr. Jan Závěšický

  Pracovní skupina 4: MOBILITA

   

  Nominace za instituci

  Jméno, funkce

  1.

  St. m. Olomouc

  JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora - ČLEN ŘV ITI

  (Ing. Martin Luňáček, oddělení strategického rozvoje odboru strategie a řízení - náhradník)

  2.

  St. m. Prostějov

  Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

  (Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí Odboru dopravy - náhradník)

  3.

  St. m. Přerov

  Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný člen Rady města Přerova pro dopravu

  4.

  Zástupce malých a středních měst

  Ing. Pavel Hodulák, zástupce vedoucího Odboru investic, cyklokoordinátor a projektový manažer MěÚ Uničov

  5.

  KÚOK

  Ing. Pavel Krupa, oddělení silničního hospodářství

  6.

  KIDSOK

  Bc. Richard Janků, specialista v dopravě

  7.

  DPMO

  Ing. Pavel Zatloukal, dopravně-provozní náměstek

  Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   

  Nominace za instituci

  Jméno, funkce

  1.

  St. m. Olomouc

  Ing. Otakar Bačák, náměstek primátora  - ČLEN ŘV ITI         

  (RNDr. Jana Matzenauerová – pověřená vedení Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl - náhradnice)

  2.

  St. m. Prostějov

  Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora - ČLEN ŘV ITI

  (Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku Odboru správy a údržby majetku města MMPv – náhradník)

  3.

  St. m. Přerov

  Ing. Pavel Juliš, město Přerov, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MMPr

  4.

  Zástupce malých a středních měst

  Mgr. Jarmila Fréharová, vedoucí Odboru životního prostředí Šternberk

  5.

  KÚOK

  Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

  6. TSMO Ing. Pavel Dostál, ředitel

  Pracovní skupina 6: PAMÁTKY

   

  Nominace za instituci

  Jméno, funkce

  1.

  St. m. Olomouc

  RNDr. Ladislav Šnevajs, člen Rady města Olomouce

  (Ing. arch. Jana Křenková, pověřená řízením Útvaru hlavního architekta MMOl - náhradnice)

  2.

  St. m. Prostějov

  Ing. Jiří Rozehnal , náměstek primátora

  (Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv – náhradník)

  3.

  St. m. Přerov

  Mgr. Zdeněk Schenk, člen zastupitelstva města, archeolog, zaměstnanec Muzea Komenského v Přerově

  4.

  Zástupce malých a středních měst

  Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberka

  5.

  KÚOK

  Mgr. Pavlína Gwuzdová, oddělení stavebního řádu a památkové péče

  6.

  Zástupce církve

  Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké, projektový manažer

  7.

  NPÚ ÚOP v Olomouci

  Mgr. František Chupík Ph.D., ředitel NPÚ ÚOP v Olomouci

  8.

  Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

  Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

   

  • Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ (v gesci tematického koordinátora Petra Koláře)

  • Pracovní skupina 2: ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE (v gesci tematického koordinátora Ondřeje Lakomého)

  • Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM (v gesci tematického koordinátora Ondřeje Lakomého)

  • Pracovní skupina 4: MOBILITA (v gesci tematického koordinátora Petra Kladivo)

  • Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v gesci tematického koordinátora Petra Kladivo) 

  • Pracovní skupina 6: PAMÁTKY (v gesci tematického koordinátora Petra Koláře)

Pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

Přípravu strategie zajišťoval pracovní tým složený ze zástupců magistrátů měst Olomouce, Prostějova a Přerova a externí zpracovatel strategie.

Na jednání Rady města Olomouce konaném dne 18. 11. 2014 bylo schváleno vytvoření 3 pracovních skupin (v aktualizovaném složení) zaměřených na jednotlivé problémové oblasti  ITI.

Pracovní skupiny hrály významnou roli jak při zpracování strategie ITI.

 

Pracovní skupina pro prioritní oblast 1 - Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce:

(brownfields, podnikatelské zóny, rozvoj místního podnikání, vzdělávání, trh práce, sociální oblast)

Předseda: Ing. Petr Měřinský (náměstek primátora statutárního města Přerova)

Zástupci MMOl

 • Ing. Radovan Sítek (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Aleš Martinec (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Iva Hubálková (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Marek Černý (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Jiří Doležel (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Veronika Pudelová Voltnerová (odbor koncepce a rozvoje)
 • PhDr. Hana Fantová (odbor školství)
 • Mgr. Bc. Michal Majer (odbor sociálních věcí)

Zástupci KÚOK, PV a PR

 • Ing. Radek Dosoudil (Krajský úřad)
 • Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA (Krajský úřad)
 • Mgr. Ondřej Večeř (Krajský úřad)
 • Radek Pospíšilík (člen Rady města, Přerov)
 • Mgr. Romana Pospíšilová (odbor sociálních věcí a školství, Přerov)
 • Ing. Roman Švarc (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Jitka Vystavělová (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Veronika Hyblová (odbor školství a kultury a sportu, Prostějov)

Externí spolupracovníci

 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D (proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání UPOL)
 • Mgr. Ondřej Kučera (Prorektor pro organizaci a rozvoj UPOL)
 • Ing. Jiří Šabata (ředitel krajské pobočky Úřadu práce)
 • Ing. Michal Langoš (Úřad práce Přerov)
 • Ing. Věra Crhanová (Úřad práce Prostějov)
 • Zástupce úřadu práce Olomouc
 • Anežka Kramářová, DiS. (KHK OK)
 • Ing. Jaroslav Havelka, (OHK Olomouc)
 • Helena Chalánková (OHK Prostějov)
 • Ing. Andrea Hošťálková (OHK Přerov)
 • Zástupci hlavních zaměstnavatelů
 • Ing. Lenka Gondová (ředitelka regionálni kanceláře Czechinvest)
 • Kamil Krč, MBA (OK4Inovace)
 • Roman Chlopčík (konzultant v oblasti trhu práce)
 • Mgr. Richard Koubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Pracovní skupina pro piroritní oblast 2 - Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky:

(inovace, výzkum a vývoj)

Předseda: RNDr. Ladislav Šnevajs (náměstek primátora statutárního města Olomouce)

Zástupci MMOl

 • Ing. Radovan Sítek (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Aleš Martinec (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Iva Hubálková (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Marek Černý (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Jiří Doležel (odbor koncepce a rozvoje)

Zástupci KÚOK, PV a PR

 • Ing. Radek Dosoudil (Krajský úřad)
 • Bc. Pavel Pustina (Krajský úřad)
 • Ing. Petr Měřínský (náměstek primátora, Přerov)
 • Ing. Hana Štěpanovská (Obchodní akademie a jazyková škola s právem SJZ, nominovaná radou města Přerov)
 • Ing. Roman Švarc (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Jitka Vystavělová (odbor rozvoje a investic, Prostějov)

Externí spolupracovníci

 • Ing. Jiří Herinek (VTP UP)
 • prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (Prorektor pro transfer technologií UPOL)
 • Mgr. Ondřej Kučera (Prorektor pro organizaci a rozvoj UPOL)
 • Anežka Kramářová, DiS. (Krajská hospodářská komora)
 • Ing. Jaroslav Havelka, (OHK Olomouc)
 • Helena Chalánková (OHK Prostějov)
 • Ing. Andrea Hošťálková (OHK Přerov)
 • Mgr. Marek Vaculík (Olomoucký klastr inovací)
 • Zástupci hlavních zaměstnavatelů
 • Kamil Krč, MBA (OK4Inovace)
 • Mgr. Richard Koubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. (proděkan, Pedagogická fakulta UP)

 

Pracovní skupina pro prioritní oblast 3 - Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí:

(komunikace a dopravní dostupnost, protipovodňová opatření, odpadové hospodářství, kvalita prostředí, cestovní ruch, MHD, cyklostezky)

Předseda: PaedDr. Jaroslav Šlambor (radní statutárního města Prostějova)

Zástupci MMOl

 • Ing. Radovan Sítek (odbor dotačních projektů)
 • Ing. Aleš Martinec (odbor dotačních projektů)
 • Mgr. Karin Vykydalová (oddělení cestovního ruchu)
 • Ing. Marek Černý (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Martin Luňáček (odbor koncepce a rozvoje)
 • RNDr. Petr Loyka, CSc. (odbor životního prostředí)
 • Ing. Stanislav Losert (cyklokoordinátor)

Zástupci KÚOK, PV a PR

 • Ing. Radek Dosoudil (Krajský úřad)
 • Zástupce kraje dle prioritní oblasti (např. doprava, odpady)
 • Ing. Antonín Prachař (Přerov)
 • Ing. arch. Jan Horký (člen Rady města, Přerov)
 • Ing. Tomáš Tužín (člen Zastupitelstva města, Přerov)
 • Ing. Alice Kutálková (nominovaná Radou města Přerov)
 • Ing. Roman Švarc (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Kamil Janeček (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Martina Cetkovská (odbor životního prostředí, Prostějov)
 • Ing. Jaroslav Chromek (odbor správy a údržby majetku města, Prostějov)
 • Ing. Václav Lužný (stavební odbor, Prostějov)

Externí spolupracovníci

 • Ing. Vladimír Menšík (Dopravní podnik města Olomouce)
 • Ing. Petr Smítal (Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy)
 • Zástupce koordinátora IDSOK

 

Na jednání všech pracovních týmů/podskupin bude účasten externí zpracovatel strategie ITI.

Složení Řídicího výboru ITI i Pracovních skupin může být v průběhu času upraveno např. na základě povinností vyplývajících z finálně schválených metodických pokynů či na základě potřeby zapojení dalšího partnera.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace