Jednání řídicího výboru

Jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

11. 7. 2022 - 19. 7. 2022

Ve dnech 11. 7. 2022 až 19. 7. 2022 se konalo 57. a 13. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, a to prostřednictvím písemného projednání. Na 57. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 13. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. Předmětem 57. písemného projednání bylo představení a schválení Zprávy o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022. 

11. 7. 2022 - 19. 7. 2022 Usnesení řídicího výboru

15. 6. 2022

Dne 15. 6. 2022 se konalo 56. a 12. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 56. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 12. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. V rámci 56. jednání byla projednána a schválena změna projektu Centrum inovací a transfer technologií UP. Jedná s o projekt předložený do výzvy nositele ITI OA č. 56 Služby infrastruktury II, jehož žadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. 

15. 6. 2022 Usnesení řídícího výboru

22. 2. 2022 - 2. 3. 2022

Ve dnech 22. 2. 2022 – 2. 3. 2022 se konalo 55. a 8. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to písemným projednáním. Na 55. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 8. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. V rámci 55. jednání ŘV ITI OA byla projednána a schválena změna integrovaného projektu OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví. Projekt byl podán do výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 9 Předaplikační výzkum, Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Předmětem změny byla úprava indikátorů projektu. 

22. 2. 2022 - 2. 3. 2022 Usnesení řídicího výboru

19. 1. 2022

Dne 19. 1. 2022 se konalo 54. a 7. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 54. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 7. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. V rámci 54. zasedání byla projednána a schválena 11. zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za období od 1. 7. – 31. 12. 2021. Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů, informace o plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu.)

19. 1. 2022 Usnesení řídicího výboru

6. 12. 2021 - 14. 12. 2021

Ve dnech 6. 12. – 14. 12. 2021 se konalo 53 jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 11. písemným projednáním. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 14. 12. 2021 24:00 hod. Předmětem písemného projednávání bylo vyhodnocení projektového záměru předloženého do výzvy č. 64 nositele ITI OA Zvyšování bezpečnosti v dopravě II.

6. - 14.12.2021 Usnesení řídicího výboru

29. 9. 2021

V rámci 52. jednání byly projednány změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA, dále změna výzvy č. 64 (Bezpečnost II) nositele ITI OA, která spočívala v navýšení alokace výzvy nespotřebovanými finančními prostředky výzvy č. 63 (Cyklostezky). Celkově se jednalo o navýšení o 4 019 693,56 Kč. Změna umožní dočerpat všechny prostředky alokované pro SC 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy ve Strategii ITI OA 2014-2020. Poté byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzvy č. 64 (Bezpečnost II) a 65 (Památky II) nositele ITI OA. V bodě různé byly představeny informace k mezinárodnímu projektu Společně pro rozvoj aglomerací 2020+, který zahrnuje spolupráci s Opolskou aglomerací.

29. 9. 2021 Usnesení řídicího výboru

25. 8. 2021

Dne 25. 8. 2021 se konalo 51. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). V rámci 51. jednání ŘV ITI OA byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzvy nositele ITI OA č. 62 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV.

25. 8. 2021 Usnesení řídicího výboru

2. 8. 2021 - 10. 8. 2021

Od 2. 8. 2021 do 10. 8. 2021 se konalo 50. jednání Řídicího výboru pro realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 10. písemným projednáním. Na tomto jednání byly projednány projektové záměry předložené do výzvy č. 63 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury IV. Projekty s vydaným vyjádřením o souladu projektové záměru se Strategií Olomoucké aglomerace najde ZDE.

2. 8. 2021  - 10. 8. 2021 Usnesení řídicího výboru

14. 7. 2021

Dne 14. 7. 2021 se konalo 49. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na tomto jednání ŘV ITI OA projednal zprávu o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí a byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzev nositele ITI OA. Do poloviny roku 2021 bylo vyhlášeno celkem 65 výzev k předkládání projektových záměrů v rámci ITI. Od začátku realizace ITI bylo vydáno vyjádření řídicího výboru o souladu se strategií ITI celkem 259 projektovým záměrům. V současné době je v realizaci již 169 integrovaných projektů, které budou čerpat 3 358 mil. Kč dotací. Projekty ITI jsou realizovány na celém území aglomerace. S pokročilou fází realizace ITI přichází i úspěšně realizované projekty. Aktuálně jich je celkem 107. Jedná se převážně o projekty financované z IROP (85 projektů), zaměřené na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a udržitelnou dopravu, ale také například 4 projekty z OP Doprava zaměřené na tramvajovou dopravu, 6 projektů z OP Životního prostředí zaměřené na třídění odpadů a nově také 11 projektů z OP PIK a 1 projekt z OP Zaměstnanost. Z finančně významnějších projektů lze uvést například projekt Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici, jehož cílem je zvýšení zájmu o udržitelné formy dopravy a tím i zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho blízkém okolí nebo projekt Nákup modernizovaných tramvají pro MHD v Olomouci, který přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 62 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV., výzvy č. 63 Cyklodoprava IV a výzvy č. 64 Bezpečnost v dopravě II.

Usnesení řídicího výboru

23. 6. 2021

Dne 23. 6. 2021 se konalo 48. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). V souvislosti s ustanovením nového vedení Univerzity Palackého v Olomouci bylo jednání ŘV ITI OA zahájeno změnou jejích zástupců. Bývalého rektora prof. Mgr. Jaroslava Milera, M.A., Ph.D. nahradil nový rektor prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. a doc. Mgr. Pavla Banáše, Ph.D. nahradil JUDr. Mgr. Iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy UPOL. Ze stejného důvodu byly také projednány změny ve složení pracovní skupiny č. 3 Věda a výzkum ŘV pro realizaci Strategie ITI OA 2014-2020, kdy pana doc. Mgr. Pavla Banáše, Ph.D. nahradila doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA.

Usnesení řídicího výboru

26.5. 2021

Dne 26. 5. 2021 se konalo 47. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). ŘV ITI OA se věnoval záležitostem týkající se současného programového období 2014-2020. Nejdříve vzal ŘV ITI OA na vědomí změny ve složení členů pracovních skupin pro realizaci strategie ITI OA. Konkrétně v pracovní skupině č. 1 „Vzdělávání“ Národní pedagogický institut ČR (krajské pracoviště Olomouc) změnil svého zástupce (Mgr. Dušana Vitoula nahradila paní Dagmar Sobotková). V pracovní skupině č. 5 „Životní prostředí“ Technické služby města Olomouce, a.s., změnily svého zástupce Ing. Pavla Musila, kterého nahradil Ing. Pavel Dostál, ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s. Dále byla ŘV ITI OA odsouhlasena úprava hodnot monitorovacích indikátorů v rámci změny č. 11 ISg ITI OA. Změna souvisí s realokací opatření ISg financovaných z IROP (projednána na 46. zasedání). Celou změnu strategie najdete zde. Posledním bodem, který ŘV ITI OA projednal, bylo vyhlášení posledních výzev nositele ITI OA v programovém období 2014-2020. Jedná se o výzvu č. 62 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV., výzvu č. 63 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury IV., výzvu č. 64 Zvyšování bezpečnosti v dopravě II. a výzvu č. 65 Rozvoj kulturního dědictví III. Všechny tyto výzvy budou vyhlášeny v polovině června 2021. V rámci výzev 62, 63, 64 a 65 dojde k  zavedení nového kritéria pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou Strategií ITI OA. Kritérium spočívá v podmínce ukončených zadávacích a výběrových řízení jako nezbytného předpokladu pro předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI. Připomínáme podmínku povinné konzultace projektového záměru s příslušným tematickým koordinátorem.

Usnesení řídicího výboru

24. 2. 2021

Dne 24. 2. 2021 se konalo 46. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Program jednání byl rozdělen do 7 bodů. Po zahájení jednání a přivítání účastníků bylo schváleno rozšíření pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace 21+ č. 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky. Pracovní skupina byla konkrétně rozšířena o zástupce České konference rektorů paní doc. PhDr. Hanu Marešovou, Ph.D, MBA, která je zároveň prorektorkou pro strategické plánování a kvalitu UPOL. Dále o zástupce Rady vysokých škol pana doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D místopředsedu Rady vysokých škol a ředitele Ústavu speciálněpedagogických studií UPOL a pana Mgr. Tomáše Dostála, RIS3 manažera Olomouckého kraje. Dále došlo k navýšení počtu členů samotného ŘV ITI OA. Nově byl jmenován členem pan Ing. Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který bude zastupovat oblast životního prostředí. Dále bylo navrženo rozšíření ŘV ITI OA o dalšího zástupce za Olomoucký kraj. V dalším bodě jednání došlo k aktualizaci statutu a jednacího řádu ŘV OA a jednacího řádu Pracovních skupin ŘV OA pro realizaci Strategie OA. Zároveň také došlo k vydání nového Statutu a Jednacího řádu Pracovních skupin pro přípravu Strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027. Aktuální jednací řády a statuty najdete na webových stránkách nositele ITI OA www.olomoucka-aglomerace.eu. Dále ŘV ITI OA vydal vyjádření o souladu projektovému záměru MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP, jehož žadatelem je Statutární město Olomouc. ŘV ITI OA také projednal návrh realokace opatření integrované strategie financovaných z IROP pro poslední výzvy nositele ITI OA, harmonogram výzev Strategie ITI Olomoucké aglomerace na rok 2021, který najdete zde, výstupy z jednání k absorpční kapacitě OA s Řídicími orgány IROP2, OPD, OPŽP a OP TAK 2021+ a návrh rozdělení alokace v IROP21+.

Usnesení řídicího výboru

12. 1. - 20. 1. 2021

Ve dnech 12. 1.– 20. 1. 2021 se konalo 45. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 9. písemným projednáním. Dne 12. 1. 2021 byl zahájen Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI OA formou písemného projednávání. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 20. 1. 2021 24:00 hod. Ve stanoveném termínu hlasovalo 21 z 23 členů ŘV ITI. Hlavním bodem programu písemného projednání byla Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 2. pololetí 2020, která obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu.  Dalším bodem byla změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 10, která spočívá v přesunu nedočerpaných finančních prostředků z roku 2020 k čerpání do roku 2021 u operačního programu IROP (ostatní operační programy změnu nevyžadují) a snížení alokace OP PIK. Posledním bodem jednání byly změny v integrovaných projektech. Členové ŘV ITI OA schválili změny v integrovaných projektech jednomu projektu. Změna se týkala projektů: Inovace ve společnosti PRESSKAN systém, a.s. 

Usnesení řídicího výboru

9. 12. 2020

Dne 9. 12. 2020 se konalo 44. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace. Program jednání byl rozdělen do osmi bodů. Po zahájení jednání a přivítání účastníků byli jmenováni noví zástupci do ŘV ITI OA. Následně členové výboru schválili vyhlášení Výzvy č. 61 (MŠ IV) nositele ITI OA, která je koncipována jako kolová (22. 12. 2020–15. 2. 2021) s alokací 19 716 406 Kč z EFRR. Dalším bodem programu byla prezentace informací ŘO IROP k převodům alokace. Poté bylo představeno plnění Komunikačního plánu 2020 a návrh marketingových aktivit pro rok 2021, přičemž členové jednání předložený dokument schválili. Na jednání byly také prezentovány aktuální informace o programech EU (React, ModFond) a operačních programech 2021+ včetně informací o přípravě nového programovacího období EU 2021+. Závěrem členové schválili změnu  integrovaného projektu „Cyklistická stezka Litovel-Červenka-Uničov, k. ú. Litovel. Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne 20. 1. 2020 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

20. 10.–26. 10. 2020

Ve dnech 20. 10.–26. 10. 2020 se konalo 43. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 8. písemným projednáním. Dne 20. 10. 2020 byl zahájen Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI OA formou písemného projednávání. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 26. 10. 2020 24:00 hod. Ve stanoveném termínu hlasovalo 18 z 23 členů ŘV ITI. Hlavním bodem programu písemného projednání bylo vyhodnocení projektového záměru předloženého do Výzvy č. 56 (Služby infrastruktury II) nositele ITI OA a změny v integrovaných projektech. Předmětem projednávaného bodu 1 bylo vyhodnocení přepracovaného projektového záměru „Podnikatelské inovační centrum pro marketing v městě Přerov“ předloženého v rámci výzvy č. 56 (Služby infrastruktury II). Na základě výsledku hlasování bylo přijato usnesení o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Členové ŘV ITI OA schválili změny v integrovaných projektech celkem dvěma projektům. Změna se týkala projektů: Cyklistická stezka Litovel - Červenka - Uničov, k.ú. Červenka a Linka pro navíjení pružin z válcovaných kruhových tyčí. 

Usnesení řídicího výboru

30. 9.–8. 10. 2020

Ve dnech 30. 9.–8. 10. 2020 se konalo 42. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 7. písemným projednáním. Ve stanoveném termínu hlasovalo 21 z 23 členů ŘV ITI. Hlavními body programu písemného projednání byly vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev č. 56 (Služby infrastruktury II), č. 57 (Technologie II) a č. 59 (Terminály V) nositele ITI OA, informace k připravované Výzvě č. 61 (MŠ IV) nositele ITI OA a změny v integrovaných projektech. Do Výzvy č. 56 Služby infrastruktury II bylo předloženo 5 projektových záměrů, přičemž jeden projektový záměr od administrace projektu odstoupil z důvodu časové náročnosti potřebné k vypracování požadovaných příloh projektu. Do Výzvy č. 57 Technologie II bylo předloženo 5 projektových záměrů, avšak i v této výzvě došlo k odstoupení jednoho projektového záměru z rodinných důvodů. V rámci výzvy č. 59 Terminály V byl podán jeden projektový záměr. Předložené informace k připravované výzvě č. 64 Mateřské školy IV se týkaly zveřejnění avíza výzvy č. 61 MŠ IV na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace. V rámci této výzvy dojde k zavedení nového kritéria pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou Strategií ITI OA. Členové ŘV ITI OA také schválili změny v integrovaných projektech celkem pěti projektům. 

Usnesení řídicího výboru

26. 8. 2020

Dne 26. 8. 2020 se konalo 41. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace. Program jednání byl rozdělen do šesti bodů. Po zahájení jednání a přivítání účastníků byly členům ŘV představeny aktuální informace ŘO IROP a aktualizace Harmonogramu výzev Strategie ITI OA. Následně zástupci ITI Olomoucké aglomerace seznámili členy výboru s přípravou na nové programovací období EU 2021+ a přednesli návrh na rozšíření počtu členů ŘV ITI OA o nové 4 členy. Celkový počet členů ŘV ITI OA bude po změně 23. Poté si zval slovo Ing. Radek Dosoudil, jenž prezentoval aktuální informace k přípravě Regionálního akčního plánu (RAP) Olomouckého kraje pro období EU 2021+. Členové ŘV ITI OA také schválili změny v integrovaných projektech celkem pěti projektům. Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne ve středu 30. 9. 2020 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

9. 7.–17. 7. 2020 

Ve dnech 9. 7.–17. 7. 2020 se konalo 40. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 6. písemným projednáním. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 17. 7. 2020 24:00 hod. Ve stanoveném termínu hlasovalo 15 z 19 členů ŘV ITI. Programem písemného projednání bylo představení a následné schválení Zprávy o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí 2020 a schválení Změn v integrovaných projektech zakládající změnu Vyjádření ŘV ITI. Členové ŘV ITI OA také schválili změny v integrovaných projektech celkem pěti projektům. Změna se týkala projektů: Lepší start, Nikdy není pozdě, Mateřská škola Přerov, Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, EFAS Season One. Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne prezenčně dne 26. 8. 2020 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

24. 6. 2020

Dne 24. 6. 2020 se uskutečnilo 39. Jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Program jednání byl rozdělen do dvou hlavních bodů, jakožto Příprava na nové programovací období a Změny v integrovaných projektech. V prvním bodě programu představili zástupci nositele ITI Olomoucké aglomerace členům výboru aktuální informace týkající se nového programovacího období. Tématem byly například klíčové informace k jednotlivým operačním programům, budoucí struktura integrované strategie, definice integrovaných řešení a jejich příklady. Následně tematičtí koordinátoři prezentovali změny v integrovaných projektech, jež byly členy řídicího výboru schváleny. Jednalo se o projekty: Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ; ZŠ Holečkova - odborné učebny; ZŠ Slavonín - přístavba odborných učeben; 2. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont; Tramvajová trať 8. května; Modernizace ZŠ Klenovice na Hané jako podpora klíčových kompetencí; OA ITI – ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví; Smíšená stezka ul. Olomoucká – II. ETAPA; II/366 Prostějov – přeložka silnice; Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl. Další jednání ŘV se uskuteční formou per rollam ve dnech 9. 7.-17. 7. 2020. 

Usnesení řídicího výboru

27. 4.–6. 5. 2020

Ve dnech 27. 4.–6. 5. 2020 se konalo 38. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 5. písemným projednáním. Předmětem jednání bylo schválení výjimek v době nouzového stavu v ČR – prodloužení lhůt pro předkladatele PZ, dále návrh na zrušení podmínky „zádržného“ v IROP a žádost o vyhlášení výzev v oblasti vzdělávání. Členové výboru také schválili změny čtyř integrovaných projektů. Posledním bodem programu bylo prodloužení termínu pro přepracování projektového záměru a změna termínu jednání pracovní skupiny ŘV ITI. Květnové jednání ŘV ITI OA, původně plánované na 27. 5. 2020, je zrušeno. Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne prezenčně dne 24. 6. 2020.

Usnesení řídicího výboru

25. 3.–3. 4. 2020

Ve dnech 25. 3.–3. 4. 2020 se konalo 37. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 4. písemným projednáním. Předmětem jednání byla změna výzvy č. 60 nositele ITI OA Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy III. Změna spočívá v navýšení alokace výzvy z původních 26 979 747,45 Kč na 30 834 720,44 Kč.  Změna byla provedena v návaznosti na provedení detailní analýzy čerpání finančních prostředků v opatření 3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy, ve kterém došlo k jejich úspoře. Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI č. 59 Výstavba a modernizace přestupní terminálů veřejné dopravy V a č. 60 Rozvoj systému a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy III. Posledním bodem programu bylo projednání změn v integrovaných projektech ITI OA.

Usnesení řídicího výboru

19. 2. 2020

Dne 19. 2. 2020 se uskutečnilo 36. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval vyhodnocením projektového záměru předloženého do výzvy č. 57 (Technologie) nositele ITI Olomoucké aglomerace. Následně byl členům ŘV představen Harmonogram výzev ITI OA na rok 2020 a vyhlašované výzvy č. 59 (Terminály) ač. 60 (Telematika OPD) nositele ITI OA. Dalším bodem programu bylo představení průběžného plnění Komunikačního plánu 2019–2020, jenž vychází z potřeb nositele ITI OA. Členům ŘV byly také představeny aktuální informace týkající se příprav na nové programovací období EU 2021+. Na jednání byly mimo jiné schváleny změny v integrovaných projektech. Další jednání ŘV se uskuteční 25. 3. 2020 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

15. 1. 2020

Dne 15. 1. 2020 se uskutečnilo 35. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval vyhodnocením projektových záměrů předložených do výzev č. 48 (Potenciál), č. 49 (Inovace – Inovační projekt) č. 52 (Aplikace) a č. 57 (Technologie) nositele ITI Olomoucké aglomerace. Následně byla členům ŘV představena Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 2. pololetí 2019. Členové ŘV také projednali Žádost ITI Plzeň o přesun uvolněné/nevyužité alokace ve SC 1.4 OPD (Tramvajové tratě). Dalším bodem programu byla změna č. 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace, jež spočívá v přesunu nedočerpaných finančních prostředků z roku 2019 k čerpání do roku 2020 a dalších let, snížení alokace OP VVV, OPZ a OPD a přesunu alokace mezi jednotlivými opatřeními v rámci SC1.2 IROP. Členům ŘV byly také představeny Projektové fiche a integrovaná řešení pro ITI 2021–2027, vymezení území Olomoucké aglomerace v novém programovém období a informace ze VII. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Na jednání byly mimo jiné schváleny změny ve složení pracovních skupin pro realizaci Strategie ITI OA 2014–2020 č. 1 „Vzdělávání“ a č. 2 „Zaměstnanost a trh práce“ a změny v integrovaných projektech. Další jednání ŘV se uskuteční 19. 2. 2020 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

27. 11. 2019

Dne 27. 11. se uskutečnilo 34. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Prvním bodem programu jednání bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 45 Spolupráce – klastry, č. 48 Potenciál, č. 52 Aplikace, č. 57 Technologie a č. 58 Odpady nositele ITI Olomoucké aglomerace. Následně byla členům ŘV představena příprava na nové programovací období EU 2021+. V rámci tohoto bodu byl členům prezentován soubor projektových fichí (námětů) pro ITI OA 2021–2027. Jednotlivé projektové fiche byly dále rozřazeny do současných návrhů operačních programů. Dalším bodem programu byla aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI OA, a to v pracovní skupině č. 2 Zaměstnanost a trh práce a č. 3 Věda a výzkum.  Posledním bodem programu byly změny v integrovaných projektech zakládající/nezakládající změnu Vyjádření ŘV ITI. Další zasedání ŘV se uskuteční 15. 1. 2020 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

16. 10. 2019

Dne 16. 10. se uskutečnilo 33. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval hodnocením projektových záměrů předložených do výzev č. 46 Školicí střediska, č. 47 Nemovitosti a č. 53 Odpady. Dalším bodem programu byla aktualizace Harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2019. Následně bylo schváleno vyhlášení Výzvy č. 58 Odpady IV nositele ITI OA. Na jednání ŘV byly také projednány změny v integrovaných projektech v rámci výzev: č. 1 Rozvoj kulturního dědictví – projekt Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa; č. 5 Nákup vozidel pro přepravu osob – projekt Nákup modernizovaných tramvají pro MHD; č. 24 ZŠ II – projekt Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice; č. 34 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení II – projekt Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27. ŘV také projednal změny v integrovaných projektech nezakládající změnu Vyjádření ŘV ITI předložených do výzev č. 9, 24 a 30 nositele ITI OA.  Dalším bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+, kdy byly předneseny dosud známé informace k jednotlivým operačním programům. V rámci bodu programu různé byla prezentována studijní cesta v rámci realizovaného CZ-PL projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“ a také změna ve složení pracovní skupiny č. 5 "Životní prostředí". Další jednání ŘV je plánováno 27. 11. 2019 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

18. 9. 2019

Dne 18. 9. se uskutečnilo 32. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval změnou Výzvy č. 53 (Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů III) nositele ITI OA. Následně členové ŘV hodnotili projektové záměry předložené do výzev: č. 48 Potenciál, č. 49 Inovace – Inovační projekt, č. 53 Odpady a č. 55 Regionální silniční síť. Dalším bodem programu bylo vyhlášení Výzev č. 56 (Služby infrastruktury) a č. 57 (Technologie) nositele OA. Na jednání ŘV byly také projednány změny v integrovaných projektech zakládající změnu Vyjádření ŘV ITI, a to v rámci výzev: č. 1 Rozvoj kulturního dědictví – projekt Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci, č. 25 Mateřské školy II (projekt MŠ Rooseveltova, projekt Vybudování zázemí pro miniškolku Osečánek), č. 28 Cyklodoprava II – projekt Cyklostezka Plumlov – Mostkovice, č. 30 Silnice I – projekt II/366 Prostějov, č. 51 Cyklodoprava III – projekt Cyklistická stezka Bystročice – Nedvězí. ŘV také projednal změnu v integrovaném projektu nezakládající změnu Vyjádření ŘV ITI předloženého do výzvy č. 43 nositele ITI OA. Následovalo schválení aktualizace složení pracovní skupiny č. 5 Životní prostředí ŘV ITI OA. Dalším bodem programu bylo představení předpokládané plnění finančního plánu za rok 2019 a další roky v operačním programu IROP. Posledním bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+, kdy byly předneseny dosud známé informace k jednotlivým operačním programům. Další jednání ŘV je plánováno 16. 1. 2019 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

19.–27. 8. 2019

Ve dnech 19.–27. 8. 2019 se konalo 31. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 3. písemným projednáním. Předmětem jednání bylo projednání Mid-term evaluace ITI Olomoucké aglomerace a změna č. 2 výzvy č. 47 Nemovitosti III., v rámci které dochází k prodloužení termínu k podávání projektových záměrů do PS do 4. 10. 2019. Další jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace proběhne 18. 9. 2019.

Usnesení řídicího výboru

26. 6. 2019

Dne 26. 6. 2019 se uskutečnilo 30. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Prvním bodem programu byla změna výzvy č. 47 Nemovitosti III. nositele ITI OA, která spočívá v prodloužení termínu doložení stavebního povolení. Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev nositele ITI OA č. 47 Nemovitosti, č. 48 Potenciál, č. 49 Inovační projekt, č. 50 Vozidla a č. 52 Aplikace. V rámci programu ŘV také projednal změny v integrovaných projektech, a to výzvy č. 1 Památky, č. 24 Základní školy II a č. 28 Cyklostezky. Následně byla členům ŘV představena Mid-term evaluace ITI Olomoucké aglomerace (1. verze). Členové byli seznámeni s průběhem prací na Mid-term evaluaci, která bude zpracována kombinací vlastních zdrojů nositele ITI a externího dodavatele. Na zasedání byli členové také seznámeni se Zprávou o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2019, kterou musí dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) povinnost předkládat 2x ročně. Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Poté bylo představeno Plnění finančního milníku 2019 a změna ISg č. 8 (změna finančního plánu). Posledním bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+. 

Usnesení řídicího výboru

29. 5. 2019

Dne 29. 5. 2019 se uskutečnilo 29. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Po zahájení jednání členové ŘV schválili aktualizaci složení Řídicího výboru ITI OA a pracovní skupiny č. 3 Věda a výzkum ŘV ITI OA. Následně tematičtí koordinátoři vyhodnotili projektové záměry předložené do Výzev č. 52 (Aplikace) a č. 53 (Odpady) nositele ITI Olomoucké aglomerace. Dalším bodem programu byla změna v integrovaném projektu s názvem Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27. Poté představil tematický koordinátor členům jednání analýzu a čerpání v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Komentoval statistiky celorepublikových výzev OP PIK, výzvy nositele ITI, alokace finančních prostředků v prioritních osách OP VVV, seznam projektů a výši dotace a přehled čerpání ve vybraných výzvách. Součástí programu květnového zasedání byla také Mid-term evaluace ITI OA a její průběh zpracování. Následně byl prezentován zpracovaný Grafický manuál ITI OA, jež členové ŘV vzali na vědomí. Posledním bodem programu byla příprava na nové programové období EU po roce 2021, která je již v plném proudu. Další zasedání ŘV se uskuteční 26. 6. 2019 ve 13 hodin v Mohelnici. 

Usnesení řídicího výboru

24. 4. 2019

Dne 24. 4. 2019 se (tentokrát v Přerově) uskutečnilo 28. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Prvním bodem programu byly změny výzev nositele ITI OA: č. 20 Telematika, č. 48 Potenciál, č. 51 Cyklodoprava a č. 52 Aplikace. Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev nositele ITI OA č. 20 Telematika, č. 31 Začlenění osob na trh práce, č. 32 Tramvajové tratě, č. 47 Nemovitosti, č. 48 Potenciál, č. 51 Cyklistická infrastruktura, č. 52 Aplikace a č. 54 Předcházení vzniku odpadů. Následně byly tematickými koordinátory představeny nové Výzvy, a to č. 50 Pořízení vozidel a č. 55 Regionální silniční síť. V rámci programu ŘV také projednal změnu integrovaného projektu výzvy č. 36 nositele ITI OA, která spočívá  ve snížení celkových vybudovaných kapacit, tzn. snížení indikátoru povinného k naplnění. V souvislosti se snížením indikátoru povinného k naplnění dojde také ke snížení celkových způsobilých nákladů projektu a poskytnuté dotace. Následně členové výboru schválili aktualizaci pracovní skupiny č. 2 Zaměstnanost a trh práce ŘV ITI OA. Posledním bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+, pracovní skupiny ŘV ITI OA pro přípravu strategie ITI 2021+. Další zasedání ŘV se uskuteční 29. 5. 2019 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

27. 3. 2019

Dne 27. března 2019 se konalo 27. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Po zahájení jednání představil tematický koordinátor projektové záměry předložené do Výzvy č. 31 Začlenění osob na trh práce. Následně byla vyhlášena Výzva č. 53 Odpady, která je již třetí výzvou v daném opatření. Dále byla Řídicímu výboru představena aktualizace Harmonogramu výzev ITI OA, která odráží skutečný stav vyhlášených výzev a zároveň úpravu výzev plánovaných na období 04-12/2019. Hlavní změnou je zrušení výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II (plánovaná výzva č. 50), a to z toho důvodu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) neuvolnilo finanční prostředky na dodatečnou výzvu (zůstatek činil cca 88 mil. Kč). Nově byla zařazena do harmonogramu výzva na opatření 3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob (výzva č. 50) a to v návaznosti na změnu Strategie ITI OA č. 6, kterou byla alokace tohoto opatření posílena o 26 mil. Kč. Změna č. 6 byla schválena ze strany Řídicího orgánu IROP dne 4. 3. 2019. Na základě zmapované absorpční kapacity s Univerzitou Palackého v Olomouci byla do harmonogramu také nově zařazena první výzva na Proof of Concept OP PIK (výzva č. 59). Následně byly členům zasedání prezentovány změny v integrovaných projektech, které se týkaly Výzvy č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol II. Jedná se o změnu v projektech „ZŠ Holice – vybudování odborných učeben“, „ZŠ Gorkého – vybudování odborných učeben“ a „ZŠ Heyrovského – vybudování odborných učeben“. Další změna v projektu „II/366 Prostějov - přeložka silnice“ byla předložena v rámci 30. výzvy nositele ITI OA. Předkladatel žádá o změnu projektu, která spočívá v úpravě hodnoty indikátoru. Na Řídicím výboru byl také představen dvouletý Komunikační plán ITI OA včetně jeho plánovaných marketingových aktivit. V rámci programu došlo také k diskuzi týkající se přípravy nového programovacího období EU 2021+, která navazovala na minulé jednání ŘV, kde byla prostřednictvím zástupce MMR Františka Kubeše představena vize postupu prací při přípravě České republiky na plánovací období 2021-2027 a v návaznosti na to byl členům ŘV ITI OA představen plán prací na integrované strategii ITI Olomoucké aglomerace pro příští období. Závěrem byla členům ŘV nabídnuta možnost zúčastnit se studijní cesty zástupců implementační struktury ITI Olomoucké aglomerace do Opole v rámci projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“, který realizuje olomoucká aglomerace ve spolupráci s aglomerací opolskou. Další zasedání ŘV se uskuteční 24. 4. 2019 v Přerově. 

Usnesení řídicího výboru

20. 2. 2019

Dne 20. 2. 2019 se uskutečnilo 26. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Zasedání se mimořádně zúčastnil Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj, který v rámci prvního bodu programu ŘV účastníkům mimo jiné představil rámcovou podobu nástroje ITI v programovém období 2020+. Následně probíhala krátká diskuse. Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev nositele ITI OA: č. 41 Odpady, č. 43 Památky, č. 47 Nemovitosti. Následně byly tematickými koordinátory představeny nové Výzvy, a to: č. 48 Potenciál, č. 49 Inovace – Inovační projekt, č. 51 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury, č. 52 Aplikace, č. 54 Předcházení vzniku odpadů. Výzvy budou předloženy Radě města Olomouc 11. 3. 2019 a poté budou vyhlášeny. V rámci programu ŘV také projednal prodloužení termínu ukončení realizace projektů předložených do Výzvy č. 20 Telematika OPD. Touto změnou dochází ke sjednocení obou termínů (ukončení realizace projektu a časové způsobilosti) s termíny uvedenými ve 40. výzvě OPD. Předkladatelé projektových záměrů tak budou mít k fyzické realizaci projektů rok navíc. Posledním bodem jednání byly změny v integrovaných projektech. Další zasedání ŘV se uskuteční 27. 3. 2019 ve 13 hodin.

Usnesení řídicího výboru

16. 1. 2019

Dne 16. ledna 2019 se konalo 25. zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Prvními body zasedání byly aktualizace Statutu a Jednacího řádu ŘV ITI OA a Statutu pracovních skupin ŘV ITI OA a složení pracovních skupin ŘV ITI OA. Následně byly tematickými koordinátory vyhodnoceny projektové záměry předložených do Výzev č. 28 (Cyklostezky), č. 33 (Základní školy), č. 42 (Mateřské školy) a č. 44 (Terminály) nositele ITI OA. V rámci programu byla také vyhlášena nová výzva, a to č. 45 (Spolupráce - klastry), která bude vyhlášena 29. 1. 2019.  Dalším bodem zasedání bylo představení Zprávy o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2018 a změna č. 6 Strategie ITI OA. Na závěr zasedání byly řešeny změny v integrovaných projektech, konkrétně se jednalo o Výzvu č. 24, projekt Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, v rámci které předkladatel projektového záměru žádal o přesun finančních prostředků mezi etapami v celkové výši 1 190 645 Kč CZV. Další změnou v integrovaných projektech byla Výzva č. 25 nositele ITI OA, projekt Vybudování zázemí miniškolky Osečánek. Předkladatel projektového záměru žádal o prodloužení první etapy projektu a s tím související posunutí ukončení etapy druhé. ŘV ITI vydal k požadovaným změnám kladné vyjádření. Příští jednání ŘV ITI OA je plánováno na 20. 2. 2019 ve 13 hodin. 

Usnesení řídicího výboru

5. 12. 2018
 

Dne 5. prosince 2018 se konalo 24. zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Prvními body programu byly informace o zvolení nových zástupců, členů a předsedy ŘV ITI OA, volba nového místopředsedy ŘV ITI OA, zástupce pro Regionální stálou konferenci, Národní stálou konferenci a aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI OA. Následně byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do Výzev č. 31 (OPZ), č. 41 (Odpady) a č. 33 (ZŠ) nositele ITI OA. Dalším bodem zasedání bylo vyhlášení Výzvy č. 46 Školicí střediska II a Výzvy č. 47 Nemovitosti III nositele ITI OA. Dále byl Řídícímu výboru představen Harmonogram výzev ITI OA na rok 2019, v rámci kterého je plánováno celkem 12 výzev za 985 mil. Kč dotačních prostředků, z toho 6 výzev na opatření financována z OP PIK, 3 výzvy z IROP a 2 výzvy z OP ŽP a 1 z OP VVV. Řídícímu výboru byla také předložena aktualizace Operačního manuálu nositele ITI OA a plán realizace monitorovacích evaluačních zpráv na rok 2019. Následně byly členům zasedání prezentovány změny v integrovaných projektech, které se týkaly Výzvy č. 1 - projekt Obnova kulturní památky olomoucké radnice - žádost o prodloužení realizace, Výzvy č. 12 - projekt Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ Za mlýnem 1 - přesun finančních prostředků mezi lety 2018 a 2019, projekt Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice - prodloužení realizace, a Výzvy č. 24 - projekt Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích - prodloužení realizace. Závěrem byli zástupci informováni o termínech jednání Řídícího výboru na rok 2019, které jsou plánovány na: 16. 1. 2019, 20. 2. 2019 a 27. 3. 2019. 

Usnesení řídicího výboru

22. 10. 2018

Dne 22. října 2018 se konalo 23. zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Po zahájení zasedání bylo členům výboru představeno vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev, a to do Výzvy č. 20 Telematika, č. 28 Cyklostezky a č. 29 Aplikace. Dalším bodem zasedání bylo vyhlášení Výzvy č. 44 Terminály nositele ITI OA. Jedná se o čtvrtou výzvu v daném opatření (projekty s kladným vyjádřením – Terminál Mohelnice, Terminál Floriánské, Terminál Janáčkova). Poté byla projednána změna Výzvy č. 31 Začlenění osob na trh práce. Změna se týká prodloužení doby příjmu projektových záměrů do 12. 4. 2019 do 24 hodin. K prodloužení výzvy nositele č. 31 dochází na základě prodloužení výzvy Řídicího orgánu OPZ č. 45. Dále byla Řídícímu výboru představena změna Strategie ITI OA č. 7, která se týká převodu alokací mezi jednotlivými opatřeními Strategie ITI Olomoucké aglomerace spadající pod jeden specifický cíl (SC) operačního programu IROP: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Jedná se o přesun alokace z opatření 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání (24 994 324 Kč) a 1.1.4 Zájmového a neformálního vzdělávání (1 188 016 Kč) do opatření 1.1.2 Základní školy. Následně byly členům zasedání prezentovány změny v integrovaných projektech. Zasedání bylo ukončeno krátkou informací o návštěvě zástupců Opolské aglomerace v Olomouci, která proběhla od 1. do 3. října 2018. Více informací o této návštěvě se dočtete v článku ZDE.

Usnesení řídicího výboru

17. 9. 2018

Dne 17. 9. 2018 se v 14:00 konalo 22. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Prvním bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II, č. 29 Aplikace, č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce a č. 36 Nemovitosti II. Dále ŘV projednal prodloužení výzvy č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce do 26. 10. 2018. Pracovní skupina byla stanovena na 31. 10. 2018. Dalším bodem programu byla aktualizace Harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2018. Poté bylo projednáno vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA. Jedná se o výzvy č. 33 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol III a č. 43 Rozvoj kulturního dědictví II. Výzva č. 33 bude vyhlášena od 20. 9. 2018 a výzva č. 43 bude vyhlášena od 24. 9. 2018. Posledním bodem jednání byly změny v integrovaných projektech. 

Usnesení řídicího výboru

15. 8. - 23. 8. 2018

Od 15. 8. 2018 do 23. 8. 2018 se konalo 21. jednání Řídicího výboru pro realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 2. písemným projednáním. V rámci tohoto jednání byl projednán projektový záměr do výzvy č. 30 nositele ITI OA - Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti.  Dále byla projednána změna v projektu "Revitalizace autobusového nádraží v Mohlenici" předloženého v rámci 2. výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy. Další jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace proběhne 17. 9. 2018.

Usnesení řídicího výboru

9. 9. - 17. 7. 2018

Od 9. 7. 2018 do 17. 7. 2018 se konalo 20. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace, které jako první proběhlo písemným projednáním. V rámci tohoto jednání byla projednána a schválena Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí 2018. Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Dále v rámci tohoto jednání byla schválena 5 změna strategie ITI Olomoucké aglomerace. Tato změna se týká navýšení alokace u opatření 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví. Tato změna bude projednána na  jednání Rady města Olomouce dne 14. 8. 2018. 

Usnesení řídicího výboru

18. 6. 2018

Dne 18. 6. 2018 se v 13:00 konalo 19. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. První bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce č. 34 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení II, č. 36 Nemovitosti II, č. 37 Inovace - Inovační projekt II a č. 39 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy III. Dalším bodem programu byla změna výzvy č. 31. V rámci této změny došlo k navýšení alokace výzvy na 104 347 419 Kč (Evropský sociální fond) a 18 414 250 Kč (státní rozpočet). V souvislosti s navýšením alokace výzvy byly alikvotně navýšeny cílové hodnoty indikátorů. Nová hodnota indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků je 1 228 účastníků a indikátoru 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti je 737 účastníků. Tato změna je účinná od 19. 6. 2018. Poté bylo projednáno vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA. Jedná se o výzvy č. 40 Předcházení vzniku komunálních odpadů a č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II. Obě dvě výzvy budou vyhlášeny 21. 6. 2018. Dále Řídicí výbor projednal průběžný stav plnění finančních a věcných milníků, finančních plánů a monitorovacích indikátorů integrované strategie. Posledním bodem jednání byla změna č. 4 Strategie ITI Olomoucké aglomerace a změny v integrovaných projektech. 

Usnesení řídicího výboru

14. 5. 2018

Dne 14. 5. 2018 se v 14:00 konalo 18 zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. První bodem programu byla změna ve složení pracovní skupiny 3 Věda a výzkum, kdy pana Ing. I. Holce (radní města Hranice) nahrazuje pan Mgr. M. Raindl (zastupitel města Hranice). Další změna proběhla ve složení pracovní skupiny 4 Mobilita. Pana Ing. M. Kvašňáka (KIDSOK) nahradil Bc. R. Janků (KIDSOK). Dalším bodem bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 20 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy, č. 29 Aplikace, č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce, č. 35 Předaplikační výzkum II. Řídicí výbor také projednal nový Harmonogram výzev ITI Olomoucké aglomerace. Dále ŘV ITI projednal změnu výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 20 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy. Tato změna reaguje na změnu výzvy řídicího orgánu Operačního programu doprava č. 40, ve které došlo k prodloužení termínů výzvy. Ve výzvě nositele ITI OA došlo k prodloužení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny do 4. 7. 2019  a doplnění termínů konání pracovních skupin. Změna je účinná od 17. 5. 2018. Dalším bodem programu jednání ŘV ITI OA bylo vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA, které byly následně projednány Radou města Olomouce dne 15. 5. 2018. Jedná se o následující výzvy č. 32 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu III, č. 34 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení II, Výzva č. 36 Nemovitosti II, č. 37 Inovace – Inovační projekt II, č. 38 Potenciál II a výzva č. 39 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy III.  

Usnesení řídicího výboru

26. 3. 2018

Dne 26. 3. 2018 se ve 14:00 konalo 17 zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev, č. 21 Inovace – Inovační projekt, č. 22 Nemovitosti, č. 23 Potenciál a č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II. ŘV ITI dále projednal další výzvu nositele ITI Olomoucké aglomerace. Jedná se o výzvu č. 35 Předaplikační výzkum II z OP VVV. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva byla vyhlášena 28. 3. 2018 v 10:00 hodin. Další jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace je naplánováno na 14. 5. 2018.

Usnesení řídicího výboru

26. 2. 2018

Dne 26. 2. 2018 se v 13:00 konalo 16 zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 21 Inovace – Inovační projekt, č. 22 Nemovitosti, č. 23 Potenciál, č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol II. a č. 25 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání II. ŘV ITI dále projednal další dvě výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace. Jedná se o výzvu č. 29 Aplikace z OP PIK a výzvu č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce z OPZ. Obě dvě výzvy budou vyhlášeny 16. 3. 2018. Další jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace se bude konat 26. 3. 2018.

Usnesení řídicího výboru

15. 1. 2018

Dne 15. 1. 2018 se v 13:00 konalo 15 zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev: č. 1   Rozvoj kulturního dědictví, č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol II., č. 25 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání II. Byl projednán Harmonogram výzev Strategie ITI Olomoucké aglomerace na rok 2018 (zde). ŘV ITI dále projednal další tři výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace, dvě v rámci OP PIK, výzvu č. 26 Školicí střediska a výzvu č. 27 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, které budou vyhlášeny 25. 1. 2018 a jednu výzvu v rámci IROP, výzvu č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II, která bude vyhlášena 9. 2. 2018. Další jednání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace se bude konat 26. 2. 2018

Usnesení řídicího výboru

27.11.2017

Dne 27. 11. 2017 se ve 14:00 konalo již 14. zasedání Řídicího výboru ITI OA. V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev  č. 8 Podpora začlenění absolventů přicházejících  na trh práce, č. 15 Technologie, č. 16 Služby infrastruktury, č. 18 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání  dětí a mládeže a celoživotního učení. ŘV ITI dále projednal další dvě výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace, a to v rámci OP PIK výzvu Nemovitosti, a v rámci IROP výzvu Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol II. Dále došlo k aktualizaci Operačního manuálu nositele ITI Olomoucké aglomerace (verze 1.3) a ŘV ITI schválil zahájení jednání směřující k navýšení alokace u opatření 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví v rámci strategie ITI OA.

Usnesení řídicího výboru

23.10.2017

Dne 23. 10. 2017 se odehrálo 13. zasedání Řídicího výboru ITI, na kterém byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzev č. 13, 15, 17 a 19 nositele ITI OA, byly posouzeny změny v integrovaných projektech a vyhlášeny výzvy č. 21, 23 a 25 nositele ITI OA (Inovace – Inovační projekt, Potenciál, Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání II.). 

Usnesení řídicího výboru

25.9.2017

Zářijový řídicí výbor ITI vyhodnotil projektové záměry předložené do výzev č. 8 a 13 nositele ITI OA. Byly také vyhlášeny výzvy č. 18 až 20 nositele ITI OA (Zájmové a neformální vzdělávání, Terminály, Telematika OPD). ŘV ITI byl také seznámen s informacemi o změnách finančního plánu. Byly navrženy nové plánované termíny jednání ŘV ITI (blíže zde).

Usnesení řídicího výboru

28.8.2017

Řídicí výbor ITI při svém zasedání v poslední srpnové pondělí vyhodnotil projektové záměry předložené do výzev č. 10, 11, 12 a 14 nositele ITI OA, byly posouzeny změny v integrovaných projektech a vyhlášeny výzvy č. 15 až 17 nositele ITI OA (Technologie, Služby infrastruktury, Zařízení pro odpady). Mezi další body jednání patřila aktualizace Harmonogramu výzev Strategie ITI Olomoucké aglomerace na rok 2017 a návrh Harmonogramu výzev Strategie ITI Olomoucké aglomerace na rok 2018, následována zprávou o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí 2017. ŘV ITI byl také seznámen s informacemi o plnění komunikačního plánu nositele ITI OA.

Usnesení řídicího výboru

26.6.2017

Červnový řídicí výbor vyhodnotil projektové záměry předložené do výzev č. 1, 6, 8, 11 a 12 nositele ITI OA, včetně návrhu změn ve výzvách č. 11 a 12. Podobně byly posouzeny změny v integrovaném projektu v rámci výzvy č. 2 nositele ITI. Dále byly vyhlášeny výzvy č. 13 nositele ITI OA (dlouhodobá mezisektorová spolupráce) a výzvy č. 14 nositele ITI OA (tramvajové tratě OPD). Následně byla posouzena analýza naplnění výzev nositele č. 6 a 7 (cyklostezky, mateřské školy) a zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí 2017.

Usnesení řídicího výboru

15.5.2017

První pracovní pondělí v květnu zasedal Řídicí výbor ITI, který vydal Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií záměrům doposud obdrženým do výzev č. 7, 9 a 11 nositele ITI. Předložené záměry byly se týkaly zkapacitnění mateřských škol, předaplikačního výzkumu pro výzkumné organizace a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních škol. Členové ŘV ITI byli také seznámeni se stavem čerpání alokace ITI. 

Usnesení řídicího výboru

10.4.2017

V pondělí 10.4.2017 v odpoledních hodinách proběhlo osmé jednání řídicího výboru, členové hodnotili projektové záměry předložené do výzev č. 1, 5, 6, 7, 8 a 10 nositele ITI. Dále byla schválena výzva č. 12 nositele ITI  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol, proběhlo schválení aktualizovaného Operačního manuálu nositele ITI OA a byla odsouhlasena změna ve složení pracovních skupin 1,2 a 3 a změna Jednacího řádu Pracovních skupin ŘV ITI OA.

Usnesení řídicího výboru

6.3.2017

Na sedmém řídicím výboru začátkem března proběhlo vyhodnocení projektových záměrů výzvy nositele ITI č. 5 Pořízení vozidel pro přepravu osob. V rámci výboru byla také schválena výzva nositele ITI č. 11 Zkvalitnění infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Na závěr proběhla aktualizace harmonogramu vyhlašování výzev.

Usnesení řídicího výboru

30.1.2017

Lednový řídicí výbor vyhodnotil projektové záměry předložené do výzvy č. 1 na památky. Členové výboru také doporučily 3 výzvy nositele v oblastech podpory absolventů přicházejících na trh práce (OPZ), předaplikačního výzkumu (OP VVV) a zvyšování bezpečnosti v dopravě (IROP) ke schválení na Radě města Olomouce. Na závěr byl řídicí výbor seznámen se zprávou o plnění integrované strategie ITI OA.

Usnesení řídicího výboru

12.12.2016

Na pátém zasedání řídicího výboru byly vyhodnoceny projektové záměry do prvních čtyř výzev nositele ITI OA. Členové doporučily další výzvy nositele v oblastech pořízení vozidel pro přepravu osob, cyklistická infrastruktura a infrastruktura předškolního vzdělávání ke schválení na Radě města Olomouce

Usnesení řídicího výboru

31.10.2016

Dne 31.10.2016 proběhlo čtvrté zasedání řídicího výboru. Členové doporučili výzvy nositele ITI OA v oblastech památky, terminály, tramvajové tratě a telematika ke schválení na Radě města Olomouce a schválili operační manuál nositele ITI OA. Výbor byl dále seznámen s PR Olomoucké aglomerace a s její účastí na mezinárodních projektech (Urbact, spolupráce s Opolskou aglomerací). 

Usnesení řídicího výboru

26.9.2016 Koncem září proběhlo třetí zasedání řídicího výboru. Členové schválili Statut a Jednací řád pracovních skupin a také schválili doplnění a změnu složení pracovních skupin (aktuální složení je uvedeno v záložce Základní informace/Řídicí struktura). Řídicí výbor byl také seznámen s analýzou projektů připravovaných do ITI, s výzvami nositele, s manuálem a také s komunikačním plánem ITI.

Usnesení řídicího výboru

1.8.2016 Na druhém zasedání řídicího výboru byli členové seznámeni s návrhem Statutu a Jednacího řádu pracovních skupin, řídicí výbor schválil upravené složení pracovních skupin a předběžný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 2016 a vzal na vědomí Avíza výzev ZS ITI OA na podporu integrovaných projektů ITI. Také byl seznámen s průběhem hodnocení a schvalování Strategie ITI OA a vypořádáním připomínek Řídicích orgánů operačních programů. Na závěr byla představena analýza projektů připravovaných středně velkými městy a plán dalšího postupu.

Usnesení řídicího výboru

30.5.2016

Na prvním jednání řídicího výboru ITI OA pro realizaci strategie byl schválen Statut a Jednací řád ŘV, členové ŘV byli seznámeni s průběhem hodnocení a realizace ITI a s procesy realizace a implementace integrované strategie.

Usnesení řídicího výboru

 
16. 1. 2019

Jednání Řídicího výboru pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

26.11.2015

Na devátém zasedání řídicího výboru členové výboru projednali a schválili konečnou verzi (3.0) Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Usnesení řídicího výboru

21.9.2015

Na osmém zasedání řídicího výboru byli členové výboru seznámeni s průběhem prací na strategii verze 3.0.

Usnesení řídicího výboru

25.5.2015

Na sedmém jednání řídicího výboru byly členové seznámeni s verzí 2.4 integrované strategie a členové výboru souhlasili s s přípravou a zpracováním verze 3 integrované strategie dle průběžně schvalovaných operačních programů 2014-2020 Evropskou komisí na základě alokovaných prostředků pro jednotlivé metropolitní oblasti.

Usnesení řídicího výboru

30.3.2015

Šesté jednání řídicího výboru mělo na programu především schválení aktualizované verze prioritní oblasti 1 včetně návrhu alokací jednotlivých opatření. Členové výboru byli rovněž seznámení s plánem činnosti pro další období.

Usnesení řídicího výboru

23.2.2015

Na pátém jednání řídicího výboru byli členové výboru informováni o jednáních Národní stálé konference a Regionální stálé konference a rovněž byli seznámeni s průběhem vyjednávání s jednotlivými řídicími orgány. Hlavním bodem jednání byla prezentace aktualizované verze strategie v prioritní oblasti 2 a 3 včetně návrhu alokací pro jednotlivé opatření. Na řídicím výboru byl také vybrán zpracovatel vyhledávací studie koridorů cyklistické dopravy.

Usnesení řídicího výboru

28.11.2014

Čtvrté jednání Řídicího výboru ITI OA proběhlo v novém složení členů, zástupců jednotlivých měst, které bylo nově ustanoveno po volbách do obecních zastupitelstev. Řídící výbor (ŘV) nominoval zástupce do Národní stálé konference a do Regionální stálé konference, dále ŘV schválil vytvoření nového Memoranda o spolupráci v rámci ITI Olomoucké aglomerace, přičemž nové memorandum bude rozšířeno o Olomoucký kraj a Národní síť MAS. ŘV jmenoval předsedy pracovních skupin pro prioritní oblast 2 a 3.

Usnesení řídicího výboru


Prezentace k cyklodopravě

12.9.2014

V pátek se konalo třetí jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace. Řídicí výbor souhlasil s dopracováním Integrované strategie rozvoje území olomoucké aglomerace o úrovně dílčích cílů a projektů a jejich navázání na operační programy, vše v úzké spolupráci s Olomouckým krajem.

Usnesení řídicího výboru

11.8.2014

Uskutečnilo se druhé jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, kde byly projednávány a schvalovány prioritních oblastí a dílčích cíle.

Usnesení řídicího výboru

30. 6. 2014

Proběhlo první jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, kde došlo ke schválení analytické části strategického dokumentu.

Usnesení řídicího výboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace