Jednání řídicího výboru

11. 7. 2022 - 19. 7. 2022

Ve dnech 11. 7. 2022 až 19. 7. 2022 se konalo 57. a 13. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, a to prostřednictvím písemného projednání. Na 57. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 13. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. V rámci 13. písemného projednání došlo ke schválení doplnění statutu a jednacího řádu pracovních skupin Řídicího výboru ITI OA.

Zápis ŘV ITI OA 

Prezenční listina ŘV ITI OA 

Usnesení ŘV ITI OA

15. 6. 2022

Dne 15. 6. 2022 se konalo 56. a 12. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 56. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 12. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. Řídicí výbor v prvním bodě projednal a schválil doplněný statut a jednací řád ŘV ITI OA. Dále odsouhlasil návrh na složení Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. V poslední části jednání došlo k projednání návrhu hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do programových rámců v oblasti Integrovaného regionálního operačního programu. 

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA 

16. 5. 2022 - 20. 5. 2022

Ve dnech 16. 5. 2022 až 20. 5. 2022 se konalo 11. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to 3. písemným projednáním. Na jednání byla řešena výzva k úpravě/ doplnění žádosti o podporu Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, kterou obdržel sekretariát nositele ITI OA dne 5. 5. 2022. Sekretariát nositele ITI členy ŘV ITI OA seznámil s návrhem vypořádání této výzvy.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

11. 5. 2022

Květnové 10. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) se konalo dalším výjezdním jednáním mimo statutární města OA. Členové řídicího výboru navštívili v rámci identifikace nových potenciálních projektů v území město Litovel. Jednání proběhlo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Litovel. Úvodem jednání přivítal starosta města Viktor Kohout jednotlivé členy a seznámil je s úspěšně realizovanými projekty města se zaměřením na projekty ITI OA. Byly představeny i připravované projekty města Litovle do programového období EU 2021-2027. V druhém bodu jednání byla představena a schválena Studie cyklistických komunikací Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Cílem druhé etapy studie je aktualizace a výrazné zpřesnění absorpční kapacity v OA, podrobné posouzení stavu přípravy všech projektů, jejich kategorizace do priorit definovaných v první části studie, posouzení souladu s předběžnými kritérii IROP 2021+, posouzení možností financování, zpřesnění rozpočtů a odhadu termínů realizací. Členům ŘV ITI OA byly představeny aktuální informace k přípravě programového období EU 2021-2027, aktuální alokace ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021–2027 a návrhy struktury programových rámců. 

Zápis ŘV ITI OA 

Prezenční listina ŘV ITI OA 

Usnesení ŘV ITI OA

22. 3. 2022 - 30. 3. 2022

Ve dnech 22. 3. 2022 – 30. 3. 2022 se konalo 9. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to již 2. písemným projednáním. Předmětem tohoto jednání byly záležitosti týkající se nového programového období 2021-2027. Prvním bodem jednání ŘV ITI OA bylo vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2021 a schválení nového komunikačního plánu na rok 2022. Předmětem druhého bodu jednání bylo projednání seznamu plánovaných projektů do Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027. Tento seznam byl vytvořen na základě vyhlášených výzev ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027, konkrétně do opatření integrované strategie 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce a 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. Sběr projektových námětů probíhal od 3. 3. 2022 do 17. 3. 2022 prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.  

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

22. 2. 2022 - 2. 3. 2022

Ve dnech 22. 2. 2022 – 2. 3. 2022 se konalo 55. a 8. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to písemným projednáním. Na 55. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 8. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. V rámci 8. jednání ŘV ITI OA došlo k vyhlášení Výzvy nositele ITI OA na opatření 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce pro OPZ+ a Výzvy nositele ITI OA na opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb pro OPZ+.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

19. 1. 2022

Dne 19. 1. 2022 se konalo 54. a 7. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 54. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 7. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027. V rámci 7. zasedání byla schválena integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027, byla schválena studie cyklistických komunikací v OA pro období 2021-2027 (studii najdete ZDE) a byla schválena samotná Integrovaná územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027, kterou najdete ZDE. V závěru jednání byla členům ŘV ITI OA představena aktuální alokace ITI OA v Integrovaném regionálním operačním programu 2021-2027. Zápis z jednání najdete ZDE.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

10. 11. 2021

Dne 10. 11. 2021 se konalo 6. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), tentokrát ve Šternberku. V rámci jednání ŘV ITI OA byla projednána integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027, průběh zpracovávání integrované územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027 a návrh alokace ITI OA v OP JAK pro období 2021-2027.Před samotným zasedáním se členové ŘV zúčastnili exkurze do vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., které bylo financováno prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) Olomoucké aglomerace. Následně se sešli v kulturním domě ve Šternberku, kde proběhlo zasedání. 6. zasedání ŘV ITI OA bylo zahájeno prezentací MMR ORP ohledně přípravy ČR na nové programové období EU 2021-2027, dále byly poskytnuty informace o Modernizačním fondu a Národním plánu obnovy. V dalším bodě byla představena integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 zástupci příslušných stakeholderů. Zasedání završila prezentace procesu rozdělování alokace mezi jednotlivé ITI v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj 2021-2027

29. 9. 2021

Dne 29. 9. 2021 se konalo páté jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (RV ITI OA). V rámci 5. jednání pak byly rovněž projednány změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA. Dále byla představena možná integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 a členové ŘV ITI OA byli seznámeni s aktuálním průběžným stavem absorpční kapacity OA v jednotlivých operačních programech pro období 2021-2027.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

25. 8. 2021

Dne 25. 8. 2021 se konalo čtvrté jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající nového programového období 2021 - 2027. Na řídícím výboru byly představeny alokace jednotlivých operačních programů. Poté byla představena absorpční kapacita Olomoucké aglomerace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 -2027 (aktuální průběžný stav). V poslední části ŘV projednal přípravu samotné Integrované strategie ITI OA, konkrétně návrh implementační části a vazeb strategie na strategické dokumenty. 

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

23. 6. 2021

Dne 23. 6. 2021 se konalo třetí jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající nového programového období 2021 - 2027. ŘV ITI OA vzal na vědomí návrh alokace na aktivity IROP ze strany MMR. Na Olomouckou aglomeraci, která je zařazená do méně rozvinutých regionů připadá z IROP kolem 2 mld. Kč. Dále byly členům ŘV představeny integrované rysy Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Strukturu Strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027 rozdělené do integrovaných řešení najdete ZDE. ŘV ITI OA odsouhlasil logický rámec přípravy integrovaných řešení. V dalším bodě jednání byli členové ŘV ITI OA seznámeni s průběhem zpracování Implementační části integrované územní strategie.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

26. 5. 2021

Dne 26. 5. 2021 se konalo druhé jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA).  ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající nového programového období 2021-2027. Jednání bylo zahájeno odsouhlasením nového člena ŘV ITI OA (v roli hosta), kterým se stane pan Mgr. Štěpán Sittek z Arcibiskupství Olomouc. Arcibiskupství Olomouc bylo zapojeno do ŘV ITI OA, protože se jedná o organizaci, která je významným partnerem v oblasti památkové péče a sociálních služeb. V dalším bodě jednání vzal ŘV ITI OA na vědomí změny ve složení členů pracovních skupin pro přípravu strategie ITI. Konkrétně v pracovní skupině č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“ Národní pedagogický institut ČR (krajské pracoviště Olomouc) změnil svého zástupce   (Mgr. Dušana Vitoula nahradila paní Dagmar Sobotková). V pracovní skupině č. 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“ Technické služby města Olomouce, a.s., změnily svého zástupce Ing. Pavla Musila, kterého nahradil Ing. Pavel Dostál, ředitel Technických služeb města Olomouc, a.s. Hlavním bodem jednání bylo představení první verze dokumentu Strategický rámec Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 zpracovatelem integrované strategie OA členům ŘV ITI OA. 

Zápis z jednání ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

24. 3. 2021

Dne 24. 3. 2021 se konalo první zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) týkající se přípravy integrované strategie na období 2021-2027. Zároveň šlo o první online jednání ŘV ITI OA jako takové. Tématem jednání bylo představení Analytické části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 externím zpracovatelem ISg 21+.

Zápis z jednání ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace