Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 – Podporované aktivity Olomoucké aglomerace

28.07.2021

Operační program Životní prostředí bude pokračovat i v novém programovém období 2021 - 2021. Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí najdete zde

Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Podporované aktivity

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
 • výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

jako doprovodné aktivity podporovány

 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu

Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Podporované aktivity

 • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
 • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
 • výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Podporované aktivity

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně intravilánu;
 • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
 • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
 • realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků; obnovení, výstavba a rekonstrukce, modernizace, případně změna využití vodních děl nebo rušení vodních děl a příčných staveb za účelem zvýšení povodňové ochrany;
 • realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod;
 • zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán
 • územního systému ekologické stability);
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů (podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných opatření);
 • podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi;
 • monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu.

V oblasti sesuvů půdy a skalních řícení bude podporována zejména:

 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

V oblasti zvyšování povědomí o změně klimatu budou podporovány zejména:

 • investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center

Specifický cíl 1. 5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Podporované aktivity

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.
Kontaktní osoba 
Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. (mobilita, životní prostředí)
tel.: 588 488 688
mobil: 733 610 534
e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace