Operační program Doprava - podporované aktivity Olomoucké aglomerace

28.07.2021

Operační program Doprava bude pokračovat i v novém programovém období 2021 - 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Doprava najdete zde

Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;

Podporované aktivity

  • ITS:
    • rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy;
    • kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni;
    • implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat;
    • pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům;

Specifický cíl - Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Podporované aktivity

Plánované intervence v oblasti nízkoemisní a bezemisní mobility v městských oblastech budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.

Předmětem rozvoje tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení. Vyšším využíváním stávající infrastruktury tramvajového a trolejbusového provozu lze kromě zlepšení životního prostředí a úspor energií dosáhnout i snížení jednotkových nákladů drážní dopravy.

Bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra), tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících. Podporováno bude rovněž technické zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny. Všechny intervence budou směřovat k zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dopravy (vzhledem k vysokému podílu městské hromadné dopravy na dopravních výkonech v mnoha českých městech lze v některých případech připustit i zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy).

Jádrem intervencí budou projekty zaměřené na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení dosud nenapojených částí města s centry měst.

Doplňkově mohou být podpořeny rovněž následující typy projektů: komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy; výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).

Kontaktní osoba
Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. (mobilita, životní prostředí)
tel.: 588 488 688
mobil: 733 610 534
e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace