Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 - podporované aktivity Olomoucké aglomerace

28.07.2021

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost najdete zde.

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

SC 1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Podporované aktivity:

 • realizace podnikového výzkumu a vývoje, zavádění inovací do podnikové praxe, komercializace, ověřování výsledků výzkumu a vývoje, uvádění na trh
 • rozvoj transferu znalostí a spolupráce podniků s výzkumnými institucemi
 • zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích
 • budování a rozvoj infrastruktury pro podnikový výzkum a vývoj, testování a ověřování technologií
 • inovační vouchery
 • sdílené kapacity pro výzkum, vývoj a inovace – klastry, technologické platformy
 • podpora podnikatelské infrastruktury pro potřeby MSP (huby/co-workingová centra, podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky)

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Inovační vouchery, Proof of Concept, Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury

SC 1.2: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu

Podporované aktivity:

 • zavádění digitalizace v podnicích včetně analýzy procesů a nasazování digitálních řešení (AI, automatizace a robotizace, kyberbezpečnost aj.), podpora odborné přípravy a vzdělávání zaměstnanců spojené se zaváděním nových technologií ve firmách
 • pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky, HPC
 • vývoj a pořízení specializovaného SW (kyberbezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, Big Data Analytics, 3D tisk apod.
 • moderní technologie (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky
 • budování a modernizace výpočetních a datových center

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: ICT a strategické služby, Technologie

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

SC 2.1: Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a tvorba pracovních míst

Podporované aktivity:                    

 • podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP
 • podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP (regenerace a revitalizace brownfieldů)
 • internacionalizace MSP a využívání služeb expertů
 • externí financování

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: Technologie, Poradenství, Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing, Expanze, Služby infrastruktury

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

SC 4.1: Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Podporované aktivity:                    

 • snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní, VZT, LED, ostatní),
 • výměn zdrojů energie
 • výroba energie pro vlastní spotřebu
 • optimalizace výrobních a technologických provozů
 • Velikost podniku: MSP i VP

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Úspory energie

SC 4.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Podporované aktivity:                    

 • podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel
 • využití bioplynu, biometanu, biomasy, pokročilých biopaliv v dopravě
 • akumulace a transformace energie mezi energonositeli

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Obnovitelné zdroje energie

SC 4.4: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Podporované aktivity:                    

 • podpora vozidel na alternativní pohon včetně dobíjecí a plnící infrastruktury

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Projekty podpořené prostřednictvím integrované strategie musí být v souladu s Krajskou přílohou Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) pro Olomoucký kraj. Aktuální verzi najdete ZDE.

Kontaktní osoba

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 773
mobil: 721 740 460
e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace