Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 - podporované aktivity Olomoucké aglomerace

28.07.2021

Integrovaný regionální operační program pokračuje i v novém programovém období 2021 - 2027. Návrh programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu najdete zde

Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy

Specifický cíl 1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Podporované aktivity:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eHealth)
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • Vytvoření eGovernment cloud
 • Kybernetická bezpečnost (realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.)
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Typy příjemců:

organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podniky

 

Priorita 2 – Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

Specifický cíl 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Podporované aktivity:

 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
 • Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
 • Telematika pro veřejnou dopravu
 • Multimodální osobní doprava ve městech a obcích
 • Bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Typy příjemců

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy ČR, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Specifický cíl 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Podporované aktivity

 • Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích, na návsích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích
  • realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
  • revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

Typy příjemců

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.

 

Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury

 • Mateřské školy
  • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ).
 • Základní školy
  • podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
  • budování vnitřní konektivity škol;
  • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
  • doplňková aktivita: vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
 • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
  • podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.

Typy příjemců

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Specifický cíl 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Podporované aktivity

 • Aktivita infrastruktura sociálních služeb.
 • Aktivita deinstitucionalizace sociálních služeb.
 • Aktivita sociální bydlení.

Typy příjemců

 • Aktivity infrastruktura sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
 • Aktivita sociální bydlení: obce, kraje, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální služby podle zákona o sociálních službách.

Specifický cíl 4.4: Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

Podporované aktivity

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Typy příjemců

 • Aktivita památky: vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření
 • Aktivita muzea: kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce a jimi zřizované a zakládané organizace
 • Aktivita knihovny: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovna České republiky
 • Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Kontaktní osoba

Bc. Petr Kolář (vzdělávání, památky)
tel.: 588 488 689
mobil:731 695 760
e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace