Operační program Zaměstnanost plus 2021 – 2027 – podporované aktivity Olomoucké aglomerace

28.07.2021

Operační program Zaměstnanost plus je nástupcem Operačního programu Zaměstnanost. Návrh programového dokumentu Operačního programu Zaměstnanost plus najdete zde

Priorita 1 Budoucnost práce

Specifický cíl 1.1: i) zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku

Podporované aktivity:

Podpora vzdělávání

 • Získání rekvalifikace či profesní (resp. dílčí) kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, a to jak ve specifických tak obecných dovednostech (včetně měkkých). Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;
 • Opatření sloužící k prevenci vyloučení z trhu práce a zejména k adaptaci na očekávané změny, tzn. např. další vzdělávání, celoživotní učení, certifikace kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém;
 • Opatření podporující návrat do studia, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí (např. finanční, numerické, čtenářské a občanské gramotnosti a rozvoji digitálních kompetencí) a další podobná opatření cílící na podporu zlepšování dovedností a zvyšování kvalifikace.

Poradenské a informační činnosti

 • Individuální poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce – zavedení případového managementu (case managementu) jako služby, která je šitá na míru potřebám daného klienta, moderními způsoby posuzuje a diagnostikuje jeho situaci a koordinuje a prosazuje různá následná řešení, podpora v adaptaci u zprostředkovaného zaměstnání;
 • Realizace poradenských programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, zvyšování kvalifikace a pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pracovní a bilanční diagnostiky, podpora kariérového poradenství ve spolupráci se školami (pro poslední ročníky škol);
 • Příprava k práci u osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu, pracovní rehabilitace, podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně);
 • Poradenství zaměřené na dluhové poradenství a prevenci předlužení a další podpůrné sociální a doprovodné aktivity specializované s ohledem na hendikep cílové skupiny a umožňující začlenění podpořených osob na trh práce a jejich samostatnost;
 • Informační činnosti na podporu zapojení zaměstnavatelů do pracovní integrace cílových skupin.

Motivační aktivity

 • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, zvýšení účasti na dalším vzdělávání, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních návyků;
 • Aktivizační činnosti vedoucí k posílení účasti na dalším profesním vzdělávání;
 • Podpora specificky znevýhodněných zaměstnanců na trhu práce jako prevence nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin, včetně podpory motivace zaměstnavatele zachovat pracovní poměr ohroženého zaměstnance a zapojit ho do řešení jeho osobní situace ovlivňující pracovní výkonnost, resp. další setrvání v zaměstnání.

Podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání

 • Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.), které nevedou k prekarizaci práce;
 • Pracovní místa pro osobu mimořádně znevýhodněnou – pro znevýhodněné osoby se jeví jako efektivní využití systému prostupného zaměstnávání, kdy dojde k posunu od nezaměstnanosti, přes krátkodobé pracovní příležitosti až k umístění na volném trhu práce, tzn. vícestupňovou intervencí s prvky asistovaného zaměstnání (např. mentoringu, dotace, příspěvku na chráněné pracovní místo) či práce na zkoušku, někdy kombinovaných s poradenstvím či rekvalifikací ještě před fází zaměstnání, a u osob se zdravotním postižením s pracovní rehabilitací;
 • Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob znevýhodněných na trhu práce, podpora umístění na uvolněná pracovní místa (např. po odchodu do důchodu);
 • Zprostředkování zaměstnání – realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou zejména krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a dále jako součást komplexní a individualizované podpory cílových skupin;
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce (např. vznikem a zánikem některých povolání a profesí), včetně podpory principů sociální ekonomiky.

Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce

 • s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v tomto specifickém cíli – zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby, dále podpora regionální pracovní mobility formou opatření nebo příspěvkem na dojíždění (příspěvek na podporu regionální mobility pro osoby evidované na ÚP ČR, kteří splňují podmínky stanovené ÚP ČR) pro vznik a udržení pracovních míst v nejmenších sídlech, zejména tam, kde je velká vyjížďka za prací. Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu.

Priorita 2 Sociální začleňování

Specifický cíl 2.1: vii) posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost;

Podporované aktivity

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a služeb na sociálně zdravotním pomezí se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti;
 • Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora služeb komunitního charakteru;
 • Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli);
 • Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí;
 • Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách;
 • Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného bydlení, podpora sociální práce v oblasti bydlení, podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, udržení si bydlení, podpora rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči v oblasti bydlení;
 • Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti, apod.;
 • Podpora využívání asistivních technologií při řešení situace osob ocitajících se v sociálně nepříznivých situacích s cílem jejich sociálního začleňování a návratu či udržení na trhu práce;
 • Programy právní, numerické a finanční gramotnosti, programy prevence a řešení zadluženosti a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně poradenství);
 • Programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy;
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací, například vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace;
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají;
 • Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech (včetně podpory adiktologických služeb) s výjimkou programů primární prevence;
 • Programy pro osoby s duševním onemocněním;
 • Programy na podporu obětí násilí (včetně obětí domácího a genderově podmíněného násilí) a pomoc násilným osobám;
 • Programy na podporu integrace imigrantů a cizinců;
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání: vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků;
 • Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a vyhodnocování dílčích intervencí.

Kontaktní osoba

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 773
mobil: 721 740 460
e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace