Ekocentrum Hranice - sběrný dvůr

08.12.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II.  Cílem výzvy byla podpora projektů jejíchž předmětem bylo zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Projekt je zacílen na rekonstrukci sběrného dvora, který bude sloužit k nakládání s komunálními i separovanými odpady.
 

  • Opatření: 3. 2. 2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • ORP: Hranice
  • Evropský fond: Fond soudržnosti
  • Operační program: OPŽP
  • Název výzvy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • Realizátor: EKOLTES Hranice, a.s.
  • Reg. číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300
  • Schválené finanční prostředky: výše dotace EU, celkové způsobilé výdaje: 7 876 826,00 Kč, 31 507 304,00 Kč
  • Harmonogram projektu: 9. 4. 2020-30. 6. 2022
  • Téma projektu: odpadové hospodářství

Záměrem společnosti EKOLTES Hranice, a.s. je rekonstrukce stávajícího sběrného dvora v katastrálním území Hranice. Sběrný dvůr bude sloužit převážně k nakládání s komunálními odpady a separovanými odpady, což v konečném důsledku povede ke snížení negativního vlivu na životní prostředí. V areálu sběrného dvora budou vybírány a krátkodobě uloženy vybrané druhy odpadů kategorie O a N. Ty, které budou schopny recyklace, budou předávány k druhotnému využití, ostatní budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace