Modernizace sběrného dvora v Přerově

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II. Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na výstavbu/modernizaci (navýšení kapacity) sběrných dvorů a třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálního odpadu. Dále na projekty zaměřené na systémy pro separaci/oddělený sběr/svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu, 

  • Opatření: 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • Evropský fond: Fond soudržnosti
  • Operační program: OPŽP
  • Název výzvy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • Realizátor: Technické služby města Přerova, s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005944
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 4 909 600 Kč, 5 776 000 Kč
  • Harmonogram projektu: 30. 6. 2018–30. 11. 2019
  • Téma projektu: odpadové hospodářství

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a nevhodné uspořádání sběrného dvora, provozovaného Technickými službami města Přerova, s.r.o. Dalším problémem, který projekt řeší je změna systému nakládání s odpadem sbíraným od občanů pomocí velkoobjemových kontejnerů. Tento odpad končil na skládce odpadů, což bylo velmi neekonomické i neekologické. V současné době je možné tento odpad svážet na sběrný dvůr a třídit jej podle jednotlivých druhů odpadů. Velkoobjemový odpad, pro který není další využití, je podrcen, aby se snížil jeho objem a rozšířily se možnosti následného využití.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace